Tìm kiếm

Tra Từ

CỐNG THUẾ

CỐNG THUẾ

Vua đòi dân phải cống thuế 1Sa-mu-ên 8:10, 17

Các dân bị chinh phục phải cống thuế Giô-suê 16:10; Các Quan Xét 1:30, 33, 35; 2Các vua 23:33, 35

Vật dùng cống thuế bằng:

Xâu 1Các vua 5:13-14; 9:15, 21

Thổ sản 1Sa-mu-ên 8:15; 1Các vua 4:7

Vàng và bạc 2Các vua 23:33, 35

Dân Giu-đa phải đóng thuế cho Đức Chúa Trời nửa siếc-lơ Xuất Ê-díp-tô 30:12-16

Christ làm phép lạ mà đóng thuế đặng khỏi làm cớ vấp phạm Ma-thi-ơ 17:24-27

Các vua dân Y-sơ-ra-ên:

Không nên thâu góp cống thuế nhiều quá Phục truyền 17:17

Lập quan trưởng coi việc cống thuế 2Sa-mu-ên 20:24; 1Các vua 4:6-7

Lắm khi bức sách dân sự về việc cống thuế 1Các vua 12:4, 11

Khi dân bị bức sách quá về việc cống thuế, bèn dấy loạn 1Các vua 12:14-20

Bọn thầy tế lễ và người Lê-vi được miễn cống thuế E-xơ-ra 7:24

Mục đích về chiếu chỉ của Sê-sa Au-gút-tơ là việc cống thuế Lu-ca 2:1

Nước La-mã thâu cống thuế ở xứ Giu-đê lần thứ nhứt là nhằm lúc Qui-ri-ni-u làm tổng đốc xứ Sy-ri Lu-ca 2:2

Người nào cống thuế phải khai tên tại quê hương họ hàng mình Lu-ca 2:3-5

Có những thuế lại thâu cống thuế của dân Lu-ca 3:12-13; 5:27

Dân phải cống thuế bằng tiền bạc La-mã Ma-thi-ơ 22:19-20

Dân Ga-li-lê phản loạn không chịu nộp cống thuế, có tên Giu-đa làm thủ-xướng Công vụ 5:37 sánh với Lu-ca 13:1

Đức Chúa Trời dạy bọn Pha-ri-si và đảng Hê-rốt về lẽ phải cống thuế Ma-thi-ơ 22:15-22; Mác 12:13-17

Chúa Jêsus bị gian cáo cấm cống thuế Lu-ca 23:2

Các tín đồ phải nên cống thuế Rô-ma 13:6-7