Tìm kiếm

Tra Từ

CÔNG NGHĨA RIÊNG, Sự

CÔNG NGHĨA RIÊNG, Sự

Đức Chúa Trời gớm ghê sự công nghĩa riêng Ê-sai 64:6; Lu-ca 16:15

Loài người hay cậy sự công nghĩa riêng Châm ngôn 20:6; 30:12; Lu-ca 18:9

Người nào nhờ sự công nghĩa riêng không thể được xưng nghĩa, bởi vì:

Chẳng hề có ai nhờ công việc làm của mình mà được xưng nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời Gióp 9:2-3, 20; 25:4; Thi thiên 143:2; Rô-ma 3:20; Ga-la-ti 2:16; Ê-phê-sô 2:8-9; Tít 3:4-5

Loài người tự nhiên không thể nào làm trọn luật pháp 1 Các vua 8:46; Châm ngôn 20:9; Truyền đạo 7:20; Giê-rê-mi 13:23; Rô-ma 7:23; 8:7; Gia-cơ 3:2

Luật pháp Đức Chúa Trời đòi loài người vâng theo trọn vẹn Phục truyền 5:32; 12:32; 27:1; Giô-suê 23:6

Chỉ trái phạm một điều trong luật pháp của Đức Chúa Trời cũng bị lên án rủa sả Ga-la-ti 3:10; Gia-cơ 2:10

Sự công nghĩa riêng chỉ bề ngoài Ma-thi-ơ 23:25-28; Lu-ca 11:39-44

Sự công nghĩa riêng rất bất toàn Ma-thi-ơ 23:23; Lu-ca 11:42

Sự công nghĩa riêng giống như áo nhớp Ê-sai 64:6

Sự công nghĩa riêng không đủ giá trị để cứu rỗi mình Ê-sai 57:12; Ma-thi-ơ 5:20

Loài người tuy làm trọn mọi sự đáng phải làm, cũng chẳng đáng gọi là có công lao gì Lu-ca 17:10

Sự xưng nghĩa bởi đức tin trừ khử sự công nghĩa riêng Rô-ma 3:26; 4:5; Ga-la-ti 2:16

Những kẻ cậy sự công nghĩa riêng:

Khoe khoang các nhơn đức mình Châm ngôn 20:6; Lu-ca 18:11

Khoe khoang làm trọn các luật tôn giáo mình 1 Sa-mu-ên 15:13; Ê-sai 58:2-3; Ma-thi-ơ 19:20; Mác 10:20; Lu-ca 18:12, 21

Hay coi mình là thánh sạch, khôn ngoan và thông sáng Châm ngôn 30:12; Ê-sai 5:21; Lu-ca 18:9

Tưởng mình theo con đường chánh đáng Châm ngôn 16:2; 21:2

Thường tìm thế tự xưng nghĩa trước mặt người ta Lu-ca 10:29; 16:15

Hay cho mình tốt hơn kẻ khác Ê-sai 65:5; Ma-thi-ơ 23:30; Lu-ca 18:9, 11; Giăng 9:34

Hay xét đoán kẻ khác Ma-thi-ơ 9:11-12; 12:2; Mác 2:24; Lu-ca 6:2; 7:39

Không chịu nhận biết sự công nghĩa Đức Chúa Trời ban cho Rô-ma 10:3

Tín đồ không cậy sự công nghĩa riêng Thi thiên 143:2; Đa-ni-ên 9:18; Phi-líp 3:5-9

Lời khuyên đừng cậy sự công nghĩa riêng Phục truyền 9:4-7

Ví dụ về sự công nghĩa riêng Lu-ca 18:10-12

Gương chứng về kẻ cậy sự công nghĩa riêng:

Người trẻ tuổi [dc Ma-thi-ơ 19:20; Mác 10:20; Lu-ca 18:21

Thầy dạy luật pháp Lu-ca 10:25, 29

Người Pha-ri-si Lu-ca 11:39; 18:9; Giăng 9:28

Dân Giu-đa Rô-ma 9:31; 10:3

Sau-lơ ở Tạt-sơ Ga-la-ti 1:13-14; Phi-líp 3:4-6

Hội Thánh Lao-đi-xê Khải huyền 3:17