Tìm kiếm

Tra Từ

CON ĐẦU LÒNG

CON ĐẦU LÒNG

Con đầu lòng của loài người phải dâng cho Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 13:2, 12; 22:29

Con đầu lòng được dâng cho Đức Chúa Trời để kỷ niệm sự giải cứu khỏi sự chết tại xứ Ê-díp-tô Xuất Ê-díp-tô 13:15; Dân Số Ký 3:13; 8:17

Con đầu lòng của thú vật tinh sạch:

Không nên bắt làm việc Phục truyền 15:19

Không nên hớt lông Phục truyền 15:19

Phải để ở với mẹ trong bảy ngày đầu Xuất Ê-díp-tô 22:30; Lê-vi Ký 22:27

Người ta có phép dùng làm của lễ Dân Số Ký 18:17

Người ta không nên dâng làm của lễ tình nguyện Lê-vi Ký 27:26

Của lễ thứ nhứt loài người dâng cho Đức Chúa Trời bằng con đầu lòng Sáng Thế Ký 4:4

Thịt của con hi-sinh bằng con đầu lòng thuộc về thầy tế lễ Dân Số Ký 18:18

Phải chuộc lại con đầu lòng của thú vật không tinh sạch Dân Số Ký 18:15

Luật về sự chuộc con đầu lòng của thú vật không tinh sạch Dân Số Ký 18:16

Con đầu lòng của con lừa phải chuộc lại bằng chiên con. Bằng không, phải vặn cổ nó Xuất Ê-díp-tô 13:13; 34:20

Chi phái Lê-vi phải thay cho con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên mà dâng cho Đức Chúa Trời Dân Số Ký 3:12, 40-43; 8:18

Phải chuộc lại con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 34:20; Dân Số Ký 18:15

Giá chuộc con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 3:46-47

Giá chuộc con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên phải giao cho thầy tế lễ Dân Số Ký 3:48-51

Luật về con đầu lòng được lập lại sau khi dân Giu-đa ở Ba-by-lôn trở về Nê-hê-mi 10:36

Khi Chúa Jêsus Christ giáng sanh thì Ma-ri giữ theo luật về con đầu lòng Lu-ca 2:22-23

Con đầu lòng là sức lực đầu tiên của loài người Sáng Thế Ký 49:3; Phục truyền 21:17

Con đầu lòng rất quí Mi-chê 6:7; Xa-cha-ri 12:10

Con đầu lòng thường được cha yêu mến riêng Sáng Thế Ký 25:28; Giê-rê-mi 31:9, 20

Đặc quyền của con đầu lòng:

Được đứng đầu trong anh em Sáng Thế Ký 48:13-14

Sai khiến các em Sáng Thế Ký 27:29; 1Sa-mu-ên 20:29

Được đặc phước của cha Sáng Thế Ký 27:4, 35

Được phẩm tước của Cha 2Sử Ký 21:3

Hưởng được phần cơ nghiệp gấp hai Phục truyền 21:17

Nếu con đầu lòng chết thì em phải nối dòng cho người Phục truyền 25:5-6; Ma-thi-ơ 22:24-28

Cha mẹ chẳng nên gian mưu mà phá quyền của con đầu lòng Phục truyền 21:15-16

Vì cớ hành vi xấu, con đầu lòng có thể mất quyền trưởng nam Sáng Thế Ký 49:3-4, 8; 1Sử Ký 5:1

Ê-sau bán quyền con đầu lòng Sáng Thế Ký 25:31, 33; Hê-bơ-rơ 12:16-17

Những con đầu lòng bị mất quyền trưởng nam:

Ca-in Sáng Thế Ký 4:4-5

Gia-phết Sáng Thế Ký 10:21

Ích-ma-ên Sáng Thế Ký 17:19-21

Ê-sau Sáng Thế Ký 25:23; Rô-ma 9:12-13

Ma-na-se Sáng Thế Ký 48:15-20

Ru-bên 1Sử Ký 5:1-2

A-rôn Xuất Ê-díp-tô 7:1-2; Dân Số Ký 12:2, 8

Anh của Đa-vít 1Sa-mu-ên 16:6-12

A-đô-ni-gia 1Các vua 2:15, 22

Quyền con đầu lòng làm hình bóng về:

Phẩm vị oai nghi của Christ Thi Thiên 89:27; Rô-ma 8:28-29; Cô-lô-se 1:18

Phẩm vị tối cao của Hội Thánh Hê-bơ-rơ 12:23