Tìm kiếm

Tra Từ

CỐI XAY

CỐI XAY

Từ thượng cổ người ta dùng cối xay Xuất Ê-díp-tô 11:5

Dùng cối xay để xay:

Ma-na trong đồng vắng Dân Số Ký 11:8

Bột Ê-sai 47:2

Thường dùng tớ gái để xay cối xay Xuất Ê-díp-tô 11:5; Ma-thi-ơ 24:41

Đờn ông bị bắt làm phu tù cũng phải xay cối xay Các Quan Xét 16:21; Ca Thương 5:13

Cái thớt cối xay vốn:

Cứng Gióp 41:15

Nặng Ma-thi-ơ 18:6

Lớn Khải Huyền 18:21

Không nên chịu cầm thớt cối xay Phục truyền 24:6

Lắm khi ném thớt cối xay xuống trên quân thù nghịch đương vây thành Các Quan Xét 9:53; 2Sa-mu-ên 11:21

Cối xay làm ví dụ về:

Sự sỉ nhục (ngồi xay cối) Ê-sai 47:1-2

Sự hoang vu (tiếng cối xay hết) Giê-rê-mi 25:10; Khải Huyền 18:22