Tìm kiếm

Tra Từ

CHUỘC TỘI TRONG ĐỜI LUẬT PHÁP, Sự

CHUỘC TỘI TRONG ĐỜI LUẬT PHÁP, Sự

Sự chuộc tội trong đời luật pháp được nên bởi của lễ hi-sinh Lê-vi 1:4-5

Chỉ thầy tế lễ có thể làm được sự chuộc tội trong đời luật pháp 1 Sử ký 6:49; 2 Sử ký 29:24

Sự chuộc tội trong đời luật pháp cần yếu để:

Đền tội mình trước mặt Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 32:30; Lê-vi 23:27-28; 2 Sa-mu-ên 21:3

Đền mạng mình Xuất Ê-díp-tô 30:15-16

Làm giá cứu chuộc Gióp 33:24

Biệt riêng ra thánh Xuất Ê-díp-tô 29:36

Sự chuộc tội trong đời luật pháp can thiệp đến:

Hội chúng Dân số 15:25; 2 Sử ký 29:24

Các thầy tế lễ Xuất Ê-díp-tô 29:31-33; Lê-vi 8:24

Kẻ lầm lỡ phạm tội Lê-vi 4:22-35

Kẻ cố ý phạm tội Lê-vi 6:7

Kẻ sơ ý thề thốt Lê-vi 5:4, 6

Kẻ không minh chứng điều mình đã biết Lê-vi 5:1, 6

Kẻ bị ô uế Lê-vi 5:2-3, 6

Đờn bà mới sanh đẻ Lê-vi 12:8

Bàn thờ Xuất Ê-díp-tô 29:36-37; Lê-vi 16:18-19

Nơi thánh và chí thánh Lê-vi 16:16-17

Người được sạch bịnh phung Lê-vi 14:18

Nhà được sạch vít mốc Lê-vi 14:18

Những lễ chuộc tội trong đời luật pháp đặc biệt Xuất Ê-díp-tô 32:30-34; Dân số 16:47; 25:10-13

Sự chuộc tội trong đời luật pháp làm hình bóng về sự cứu chuộc của Christ Rô-ma 5:6-11