Tìm kiếm

Tra Từ

CHUỘC TỘI, Ngày Lễ

CHUỘC TỘI, Ngày Lễ

Ngày lễ chuộc tội là ngày mồng mười, tháng bảy Lê-vi Ký 23:26-27

Ngày lễ chuộc tội là ngày phải ép linh hồn mình Lê-vi Ký 16:29, 31; 23:27

Phải giữ ngày lễ chuộc tội như một ngày sa-bát Lê-vi Ký 23:28, 32

Các của lễ phải dâng nhằm ngày lễ chuộc tội Lê-vi Ký 16:3, 5-15

Nhằm ngày lễ chuộc tội thầy tế lễ thượng phẩm vào nơi chí thánh Lê-vi Ký 16:2-3; Hê-bơ-rơ 9:7

Nhằm ngày lễ chuộc tội họ chuộc tội cho:

Nơi thánh và chí thánh Xuất Ê-díp-tô 30:10; Lê-vi Ký 16:15-16

Thầy tế lễ thượng phẩm Lê-vi Ký 16:11; Hê-bơ-rơ 9:7

Cả Hội chúng Lê-vi Ký 16:17, 24; 23:28; Hê-bơ-rơ 9:7

Nhằm ngày lễ chuộc tội con dê đực bị đuổi ra phải gánh tội của dân sự Lê-vi Ký 16:21

Sự hình phạt kẻ nào không giữ ngày lễ chuộc tội Lê-vi Ký 23:29-30

Năm hân hỉ bắt đầu nhằm ngày lễ chuộc tội Lê-vi Ký 25:9

Ngày lễ chuộc tội làm hình bóng về Christ đã làm xong việc chuộc tội Hê-bơ-rơ 9:9, 24