Tìm kiếm

Tra Từ

CHỨNG DỐI

CHỨNG DỐI

Cấm làm chứng dối Xuất Ê-díp-tô 20:16; 23:1; Phục truyền 5:20; Ma-thi-ơ 19:18; Mác 10:19; Lu-ca 18:20; Rô-ma 13:9

Đức Chúa Trời ghét chứng dối Châm Ngôn 6:16-19

Chứng dối từ nơi lòng mà ra Ma-thi-ơ 15:19

Chứng dối phản đối lẽ thật và công nghĩa Châm Ngôn 12:17; 14:5; 19:28

Luật pháp Môi-se phạt kẻ làm chứng dối Phục truyền 19:16-21

Chứng dối không sao tránh khỏi bị phạt Châm Ngôn 19:5, 9; 21:28

Gương chứng về kẻ làm chứng dối:

Kẻ cáo Na-bốt 1Các vua 21:13

Kẻ tố cáo Christ Ma-thi-ơ 26:59-61; Mác 14:56-59

Kẻ cáo kiện Ê-tiên Công vụ 6:11-13

Kẻ cáo kiện Phao-lô Công vụ 17:6-8; 24:2, 5