Tìm kiếm

Tra Từ

CHỦ, KẺ LÀM

CHỦ, KẺ LÀM

Quyền kẻ làm chủ đã được lập lên Cô-lô-se 3:22; 1Phi-e-rơ 2:18

Christ làm gương cho kẻ làm chủ Giăng 13:14

Kẻ làm chủ phải cùng cả nhà mình:

Kính sợ Đức Chúa Trời Công vụ 10:2

Thờ phượng Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 35:2-3

Giữ ngày yên nghỉ Xuất Ê-díp-tô 20:10; 23:12; Phục truyền 5:12-14

Kẻ làm chủ phải lựa chọn những tôi tớ trung tín Thi Thiên 101:6-7

Bổn phận của kẻ làm chủ đối với tôi tớ mình:

Đãi tôi tớ mình cách công bình Gióp 31:13; Cô-lô-se 4:1

Chớ hăm dọa Ê-phê-sô 6:9

Phải săn sóc trong khi đau ốm Lu-ca 7:2

Phải quảng đại Phục truyền 15:12-14

Chớ hà hiếp Phục truyền 24:14

Chớ cầm giữ công giá của họ Lê-vi Ký 19:13; Phục truyền 24:15

Không nên khắc bạc họ Lê-vi Ký 25:43, 46

Phải coi đầy tớ tin Chúa như anh em yêu dấu Phi-lê-môn 1:16

Phước hạnh hứa cho kẻ làm chủ có lòng khoan nhân Phục truyền 15:18

Khốn thay cho kẻ làm chủ không công bình Giê-rê-mi 22:13; Ma-la-chi 3:5; Gia-cơ 5:1, 4

Gương chứng của kẻ làm chủ hiền đức:

Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 18:19

Gia-cốp Sáng Thế Ký 35:2-3

Giô-suê Giô-suê 24:15

Gióp Gióp 31:13

Vua Đa-vít 2Sa-mu-ên 6:20-21

Thầy đội Ma-thi-ơ 8:5-8; Lu-ca 7:2-3

Cọt-nây Công vụ 10:2

Gương chứng của kẻ làm chủ gian ác:

La-ban Sáng Thế Ký 31:7, 41

Quan thị vệ Phô-ti-pha Sáng Thế Ký 39:20

Dân Ê-díp-tô Xuất Ê-díp-tô 1:13-14; 3:9; 5:10-13

Na-banh 1Sa-mu-ên 25:17

Người A-ma-léc 1Sa-mu-ên 30:13