Tìm kiếm

Tra Từ

CHRIST, THẦY TẾ LỄ THƯỢNG PHẨM

CHRIST, THẦY TẾ LỄ THƯỢNG PHẨM

Đã dự ngôn về Thầy tế lễ thượng phẩm Christ Xa-cha-ri 6:13

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ được Đức Chúa Trời kêu gọi và lập lên Hê-bơ-rơ 3:1-2; 5:4-6, 10

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc Thi thiên 110:4; Hê-bơ-rơ 5:6, 10; 6:20; 7:15, 17, 21

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ được chức tế lễ đời đời Hê-bơ-rơ 5:6; 6:20; 7:24, 28

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ bởi lời thề mà được lập lên Hê-bơ-rơ 7:20-21, 28

Thầy tế lễ thượng phẫm Christ vốn tôn trọng hơn A-rôn và các thầy tế lễ khác Hê-bơ-rơ 7:11, 16, 22; 8:1-2, 6

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ vốn thánh khiết không tội không ô-uế Hê-bơ-rơ 7:26, 28

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ vốn là trung tín Hê-bơ-rơ 2:17; 3:1-2

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ không cần vì mình mà phải dâng của tế lễ Hê-bơ-rơ 7:27

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ đã dâng chính mình Ngài làm của tế lễ thánh khiết và trong sạch Hê-bơ-rơ 7:27; 9:14, 26; 10:8-10

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ đã dâng chính mình làm của tế lễ chỉ một lần đủ cả Hê-bơ-rơ 7:27; 9:25-28; 10:10, 12

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ đã dâng một của lễ quí trọng hơn các của lễ khác Hê-bơ-rơ 9:13-14, 23

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ đã hi-sinh mình chuộc hết tội Rô-ma 3:24; Hê-bơ-rơ 2:17; 10:12

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ đã được sự chuộc tội đời đời Hê-bơ-rơ 9:12

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ đã ngự lên trời Hê-bơ-rơ 4:14; 8:1; 9:24; 10:12

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ thương xót sự yếu đuối chúng ta Hê-bơ-rơ 4:15

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ có quyền cứu kẻ bị cám dỗ Hê-bơ-rơ 2:18

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ vẫn ở trên trời cầu thay cho tín đồ Rô-ma 8:33-34; Hê-bơ-rơ 7:25; 9:24; 1 Giăng 2:1

Thầy tế lễ thượng phẩm Christ có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời Hê-bơ-rơ 7:25

Nhờ thầy tế lễ thượng phẩm Christ chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước Hê-bơ-rơ 4:14-16

Hình bóng về thầy tế lễ thượng phẩm:

Mên-chi-xê-đéc Sáng thế 14:18-20; Hê-bơ-rơ 7:1-21

A-rôn Xuất Ê-díp-tô 40:12-15Hê-bơ-rơ 5:4-6