Tìm kiếm

Tra Từ

CHRIST LÀ VUA

CHRIST LÀ VUA

Đã có dự ngôn về Christ là vua Dân Số Ký 24:17; Thi Thiên 2:6; 45:1-17; Ê-sai 9:5; 32:1; 55:4; Giê-rê-mi 23:5; 33:15; Ê-xê-chiên 34:24; Đa-ni-ên 7:13-14; Mi-chê 5:1-2; Xa-cha-ri 9:9; Lu-ca 1:31, 33

Christ là vua vinh hiển Thi Thiên 24:7-10; Ma-thi-ơ 19:28; 25:31; 1Cô-rinh-tô 2:8

Christ là vua của các vua Thi Thiên 89:27; 1Ti-mô-thê 6:15; Khải Huyền 1:5; 17:14; 19:16

Christ là vua đương ngồi trên ngôi của Đức Chúa Trời Hê-bơ-rơ 1:3; 12:2; Khải Huyền 3:21; 22:1

Christ là vua sẽ ngồi trên ngôi của Đa-vít Ê-sai 9:6; Lu-ca 1:32; Công vụ 2:30

Christ là vua của thành Si-ôn Thi Thiên 2:6; Ê-sai 52:7; Xa-cha-ri 9:9; Ma-thi-ơ 21:5; Giăng 12:15

Christ là vua của một nước công nghĩa Thi Thiên 45:5-6 và Hê-bơ-rơ 1:8-9; Ê-sai 16:5; 32:1; Giê-rê-mi 23:5

Christ là vua của một nước lan khắp cả và trái đất Thi Thiên 2:8; 72:8; Đa-ni-ên 7:14, 27; Xa-cha-ri 14:9; 1Phi-e-rơ 3:22; Khải Huyền 11:15

Christ là vua của một nước còn đến đời đời Thi Thiên 45:6; Ê-sai 9:6; Đa-ni-ên 2:44; 7:14, 27; Lu-ca 1:33; Hê-bơ-rơ 1:8; Khải Huyền 11:15

Christ là vua cai trị mọi loài mọi vật Đa-ni-ên 7:14; Ma-thi-ơ 28:18; Công vụ 10:36; 1Cô-rinh-tô 15:27; Ê-phê-sô 1:20-22; Phi-líp 2:9-11

Nước của Christ là vua chẳng thuộc về thế gian nầy Giăng 18:36

Christ được công nhận là vua bởi:

Các bác sĩ đông phương Ma-thi-ơ 2:1-2

Na-tha-na-ên Giăng 1:49

Giữa vòng các môn đồ Ngài Ma-thi-ơ 21:8-9; Lu-ca 19:37-38; Giăng 12:12-13

Cái bảng để ở trên thập tự giá Ma-thi-ơ 27:37; Mác 15:26; Lu-ca 23:38; Giăng 19:19

Chính Christ tự xưng là vua Ma-thi-ơ 25:34; 27:11; Mác 15:2; Giăng 18:37

Các vua đều phải sấp mình xuống trước mặt Christ là vua Thi Thiên 72:11; Ê-sai 49:7; Phi-líp 2:10

Ngày sau dân Giu-đa sẽ tìm kiếm Christ là vua của họ Ô-sê 3:5

Tín đồ:

Đều là dân sự của Christ là vua Cô-lô-se 1:13

Sẽ ngắm xem Christ là vua Ê-sai 33:17; Khải Huyền 22:3-4

Sẽ đồng trị vì cùng Christ là vua Đa-ni-ên 7:18, 22, 27; Lu-ca 22:30; 2Ti-mô-thê 2:12; Khải Huyền 5:10

Christ là vua thắng được các thù nghịch Thi Thiên 2:9; 110:1-2; Ma-thi-ơ 22:44; Mác 12:36; Lu-ca 20:42-43; Công vụ 2:34-35; 1Cô-rinh-tô 15:25; Hê-bơ-rơ 1:13; 10:13; Khải Huyền 17:14

Hình bóng về Christ là vua:

Mên-chi-xê-đéc Sáng Thế Ký 14:18Thi Thiên 110:4; Hê-bơ-rơ 5:6; 6:20; 7:1-3

Sa-lô-môn 2Sa-mu-ên 7:12-13; 1Các vua 4:24; 9:23; 1Sử Ký 22:9-10; 29:23-25; 2Sử Ký 9:22, 26