Tìm kiếm

Tra Từ

CHRIST LÀ ĐẦU CỦA HỘI THÁNH

CHRIST LÀ ĐẦU CỦA HỘI THÁNH

Đã dự ngôn về Christ là đầu của Hội Thánh Thi Thiên 118:22Ma-thi-ơ 21:42

Đức Chúa Trời ban Christ là đầu của Hội Thánh Ê-phê-sô 1:22

Chính mình Chúa báo cáo rằng Christ là đầu Hội Thánh Ma-thi-ơ 21:42

Christ là đầu Hội Thánh còn Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Ngài Ê-phê-sô 4:12, 15; 5:23

Christ là đầu Hội Thánh, nên phải đứng đầu hàng 1Cô-rinh-tô 11:3; Ê-phê-sô 1:22; Cô-lô-se 1:188 t là đầu Hội Thánh, nên kêu gọi và sai khiển các sứ đồ Ngài Ma-thi-ơ 10:1, 7; 28:19; Giăng 20:21

Christ là đầu Hội Thánh nên sáng lập các lễ nghi của Hội Thánh Ma-thi-ơ 28:19; Lu-ca 22:19-20

Christ là đầu Hội Thánh ban những ân tứ Thi Thiên 68:18Ê-phê-sô 4:8

Nhờ Christ là đầu Hội Thánh tín đồ được đầy dẫy mọi sự Cô-lô-se 2:10

Kẻ dạy tà giáo không tin Christ là đầu Hội Thánh Cô-lô-se 2:18-19