Tìm kiếm

Tra Từ

CHRIST LÀ ĐẤNG CHĂN CHIÊN

CHRIST LÀ ĐẤNG CHĂN CHIÊN

Có lời báo trước rằng Christ là Đấng chăn chiên Sáng Thế Ký 49:24; Ê-sai 40:11; Ê-xê-chiên 34:23; 37:24

Được gọi là:

Đấng chăn chiên của linh hồn 1Phi-e-rơ 2:24

Đấng chăn chiên lớn Hê-bơ-rơ 13:20

Đầu của kẻ chăn chiên 1Phi-e-rơ 5:4

Người chăn chiên hiền lành Giăng 10:11, 14

Christ là Đấng chăn chiên quen chiên mình Giăng 10:14, 27

Christ là Đấng chăn chiên kêu tên chiên mình Giăng 10:3

Christ là Đấng chăn chiên sẽ thâu các chiên mình về chuồng Ê-sai 40:11; Giăng 10:16

Christ là Đấng chăn chiên sẽ dẫn dắt chiên mình Ê-sai 40:11; Giăng 10:4

Christ là Đấng chăn chiên cho chiên mình ăn Thi Thiên 23:1-2; Giăng 10:9

Christ là Đấng chăn chiên yêu mến chiên mình lắm Ê-sai 40:11

Christ là Đấng chăn chiên phó mạng sống mình vì chiên mình Giăng 10:11, 15; Công vụ 20:28

Christ là Đấng chăn chiên ban sự sống đời đời cho con chiên mình Giăng 10:28

Các con chiên quen biết Ngài và nghe theo tiếng NgàIGiăng 10:14, 27

Đa-vít làm hình bóng về Christ là Đấng chăn chiên 1Sa-mu-ên 16:11; Ê-xê-chiên 34:23; 37:24