Tìm kiếm

Tra Từ

CHRIST LÀ CỨU CHÚA

CHRIST LÀ CỨU CHÚA

Đã hứa trước về Christ là Cứu Chúa Sáng Thế Ký 3:15; Ê-sai 19:20; Giê-rê-mi 23:5-6

Có dự báo về sự hiện đến của Christ là Cứu Chúa Ê-sai 7:14Ma-thi-ơ 1:23; Ê-sai 59:20Rô-ma 11:26; Ê-sai 62:11; Đa-ni-ên 9:24-26; Mi-chê 5:1-2 và Ma-thi-ơ 2:5-6

Có báo cáo về sự giáng sanh của Christ là Cứu Chúa Ma-thi-ơ 1:20-21; Lu-ca 1:31, 33; 2:10-12

Christ là Cứu Chúa đến để cứu:

Kẻ có tội Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 19:10; 1Ti-mô-thê 1:15

Kẻ đã bị mất Ma-thi-ơ 15:24; 18:11; Lu-ca 19:10; 1Ti-mô-thê 1:15

Thế gian, chớ chẳng phải để xét đoán đâu Giăng 3:17; 12:47

Christ là Cứu Chúa tình nguyện vì tội chúng ta mà phó sanh mạnh NgàIGiăng 10:11, 15, 17-18; Ga-la-ti 1:4; 2:20; Ê-phê-sô 5:2; 1Ti-mô-thê 2:6; Tít 2:14; Hê-bơ-rơ 10:5-8 và Thi Thiên 40:6-8

Christ là Cứu Chúa đã phó mình làm giá chuộc tội Ma-thi-ơ 20:28; Mác 10:45; 1Ti-mô-thê 2:6; Tít 2:14; Hê-bơ-rơ 9:15; 1Phi-e-rơ 1:18-19; Khải Huyền 5:9

Christ là Cứu Chúa đã chịu chết vì kẻ tội Rô-ma 5:6, 8; 6:10; 1Cô-rinh-tô 15:3; 1Phi-e-rơ 3:18

Christ là Cứu Chúa đã chịu sự hình phạt của kẻ có tội đáng phải chịu Ê-sai 53:4-5; 2Cô-rinh-tô 5:21; Ga-la-ti 3:13; 1Phi-e-rơ 3:18

Christ là Cứu Chúa đã chịu chết vì mọi người 2Cô-rinh-tô 5:14-15; 1Ti-mô-thê 2:6; Hê-bơ-rơ 2:9; 1Giăng 2:2; Khải Huyền 5:9

Christ là Cứu Chúa nhờ sự chịu chết mình mà tỏ ra lòng rất thương yêu của Ngài đối với chúng ta Giăng 15:13; Rô-ma 5:8; Ga-la-ti 2:20; Ê-phê-sô 5:2, 25; Tít 2:14; 3:4; 1Giăng 3:16; Khải Huyền 1:6

Christ là Cứu Chúa cứu chúng ta khỏi:

Sự rủa sả của luật pháp Ga-la-ti 3:13

Sự đoán phạt Giăng 3:17-18; 5:24; Rô-ma 8:1

Tội lỗi Thi Thiên 130:8; Ma-thi-ơ 1:21; Giăng 1:29, 36; Công vụ 3:26; Rô-ma 11:26-27; Tít 2:14; Hê-bơ-rơ 9:261Giăng 3:5

Quyền của sự tối tăm Cô-lô-se 1:13

Kinh khiếp của sự chết Hê-bơ-rơ 2:14-15

Công việc của ma quỉ 1Giăng 3:8

Cơn thạnh nộ ngày sau Rô-ma 5:9; 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:10

Sự hư mất Giăng 3:16-17

Sự chết đời đờIGiăng 8:51; 10:28; 11:26

Đức Chúa Trời có sai Christ là Cứu Chúa đến thế gian để:

Ban sự ăn năn và sự tha tội Công vụ 5:31

Xây người ta khỏi tội Công vụ 3:26

Làm cho thế gian lại hòa với Ngài 2Cô-rinh-tô 5:18-19; Cô-lô-se 1:19-20

Chuộc chúng ta Ga-la-ti 4:4-5; 1Cô-rinh-tô 1:30

Nhận chúng ta làm con Ga-la-ti 4:4-6; Ê-phê-sô 1:5

Cứu thế gian Giăng 3:16-17; Rô-ma 5:8; 1Giăng 4:9, 14

Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta được cứu bởi Christ là Cứu Chúa 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:9; 2Ti-mô-thê 1:9

Christ là Cứu Chúa đến để:

Ban cho sự ăn năn Công vụ 5:31

Kêu gọi kẻ có tội Ma-thi-ơ 9:13; Mác 2:17; Lu-ca 5:32

Phó mạng sống mình Ma-thi-ơ 20:28; Mác 10:45

Cứu chuộc người ta Ma-thi-ơ 20:28; Công vụ 20:28; 1Cô-rinh-tô 1:30; Ga-la-ti 3:13; 4:4-5; Ê-phê-sô 1:7; Cô-lô-se 1:14; 1Ti-mô-thê 2:6; Tít 2:14; Hê-bơ-rơ 9:12, 15; 1Phi-e-rơ 1:18-19; Khải Huyền 5:9

Ban sự tha tội Ma-thi-ơ 26:28; Lu-ca 1:69, 77; Công vụ 5:31; Ê-phê-sô 1:7; Cô-lô-se 1:14

Ban ơn xưng nghĩa Rô-ma 3:24; 5:9; 1Cô-rinh-tô 6:11; 2Cô-rinh-tô 5:21

Khiến ta được hòa lại với Đức Chúa Trời Rô-ma 5:10-11; 2Cô-rinh-tô 5:18-19; Ê-phê-sô 2:16; Cô-lô-se 1:20-22

Khiến ta được trở nên con cái Đức Chúa TrờIGiăng 1:12; Ê-phê-sô 1:5

Làm cho ta nên thánh Rô-ma 8:1-2; Hê-bơ-rơ 10:10, 14; 13:12; 1Cô-rinh-tô 1:30; Cô-lô-se 1:22

Ban cho sự sống đời đờIGiăng 6:27; 10:28; 17:2; Rô-ma 5:21; 6:23; 1Giăng 5:11

Christ là Cứu Chúa ban báp-têm bằng Thánh Linh Lu-ca 3:16; Giăng 1:33; 14:16, 18; Công vụ 1:8; 2:1-4

Christ là Cứu Chúa ban sự tái sanh Tít 3:5-6

Christ là Cứu Chúa phô bày sự sống và sự bất diệt 2Ti-mô-thê 1:10; Giăng 6:68; 1Giăng 2:25

Christ là Cứu Chúa đã thắng hơn sự chết và phá hủy nó Ê-sai 25:8; Rô-ma 6:9; 1Cô-rinh-tô 15:24-26, 54-57; 2Ti-mô-thê 1:10; Khải Huyền 1:18

Christ là Cứu Chúa đã thắng hơn ma quỉ Cô-lô-se 2:15; Hê-bơ-rơ 2:14; 1Giăng 3:8; Khải Huyền 12:10

Christ là Cứu Chúa được gọi là:

Đức Chúa Trời Tít 2:10, 13; Giu-đe 1:25

Chúa 2Phi-e-rơ 1:11; 2:20; 3:18

Christ là Cứu Chúa có quyền năng Lu-ca 1:69; Giăng 10:28; Hê-bơ-rơ 7:25; Giê-rê-mi 50:34

Christ là Cứu Chúa của dân Y-sơ-ra-ên Ma-thi-ơ 1:21; 15:24; Lu-ca 1:69-71; Công vụ 5:31; 13:23; Rô-ma 11:26

Christ là Cứu Chúa của Hội Thánh Công vụ 20:28; Ê-phê-sô 5:23, 25; 1Ti-mô-thê 4:10; Khải Huyền 5:9

Christ là Cứu Chúa của cả thế gian Giăng 3:17; 4:42; 12:47; Rô-ma 5:18; 1Ti-mô-thê 4:10; 1Giăng 2:2; 4:14

Christ là Cứu Chúa vì thánh khiết không tì vít gì hết, nên mới có thể toàn cứu loài người Hê-bơ-rơ 7:26-27; 9:9, 14; 10:4, 11-12; 1Phi-e-rơ 1:18-19

Chỉ một mình Christ là Cứu Chúa có thể cứu rỗi được Giăng 14:6; Công vụ 4:12; Hê-bơ-rơ 2:3; 10:26

Chỉ một mình Christ là Cứu Chúa là Đấng trung bảo 1Ti-mô-thê 2:5

Tín đồ:

Nhờ ân điển của Christ là Cứu Chúa mà được cứu Công vụ 15:11; Ê-phê-sô 2:5; 2Ti-mô-thê 1:9

Nhờ đức tin đến Christ là Cứu Chúa mà được cứu Công vụ 16:31; Rô-ma 10:9; 1Giăng 5:13

Trông cậy nơi Christ là Cứu Chúa Ê-phê-sô 1:12; 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:3; 1Ti-mô-thê 1:1; 4:10

Tin chắc rằng mình nhờ Christ là Cứu Chúa mà được cứu Công vụ 15:11; 2Ti-mô-thê 1:12; 4:18

Trông đợi sự hiện ra của Christ là Cứu Chúa Phi-líp 3:20; Tít 2:13

Hình bóng chỉ về Christ là Cứu Chúa:

Môi-se Dân Số Ký 12:7Hê-bơ-rơ 3:2; Phục truyền 18:15Công vụ 3:22; Dân Số Ký 12:8; Phục truyền 34:10Giăng 12:27-29

Giô-suê Phục truyền 31:23; Giô-suê 1:5-6 và Ma-thi-ơ 28:20; Giô-suê 11:23Hê-bơ-rơ 4:8-9, 14

Con rắn đồng Dân Số Ký 21:8-9 và Giăng 3:14, 18

Chiên con lễ Vượt qua Xuất Ê-díp-tô 12:3-13Ê-sai 53:7; Giăng 1:29, 36; 1Cô-rinh-tô 5:7; 1Phi-e-rơ 1:19; Khải Huyền 5:6, 12; 7:14