Tìm kiếm

Tra Từ

CHRIST, ĐẤNG TRUNG BẢO

CHRIST, ĐẤNG TRUNG BẢO

Đã dự ngôn về Đấng trung bảo Christ Phục truyền 18:15-19

Nhờ sự đền tội mà làm Đấng trung bảo Christ Ê-phê-sô 2:13-18; Hê-bơ-rơ 9:15; 12:24

Đấng trung bảo Christ cầu xin giùm cho các tội nhơn Ê-sai 53:12; Lu-ca 22:32; 23:34; Giăng 14:16; 17:9-24; Rô-ma 8:34; Hê-bơ-rơ 7:25; 9:24; 1Giăng 2:1

Đấng trung bảo Christ cũng gọi là Đấng cầu thay của chúng ta ở nơi Đức Chúa Cha 1Giăng 2:1

Đấng trung bảo Christ có một không hai ở giữa Đức Chúa Trời và loài người 1Ti-mô-thê 2:5

Đấng trung bảo Christ về giao ước mới Hê-bơ-rơ 9:15; 12:24

Đấng trung bảo Christ về một giao ước tốt hơn giao ước cũ Hê-bơ-rơ 7:22; 8:6

Chúng ta nhờ Đấng trung bảo Christ mà được đến cùng Đức Chúa Trời Ê-phê-sô 2:18; 3:12; Hê-bơ-rơ 7:19; 10:19

Hình bóng về Đấng trung bảo Christ:

Môi-se Xuất Ê-díp-tô 32:10-14; Dân Số Ký 14:11-20; Phục truyền 5:15, 26-28; 9:16-21; Ga-la-ti 3:19

A-rôn Dân Số Ký 16:46-48