Tìm kiếm

Tra Từ

CHÔN XÁC, Sự

CHÔN XÁC, Sự

Mục đích về sự chôn xác Sáng Thế Ký 23:3-4

Cả tang quyến dự lễ chôn xác Sáng Thế Ký 50:5-6, 8; Ma-thi-ơ 8:21

Các thân bằng cũng dự lễ chôn xác Sáng Thế Ký 50:7, 9; 2Sa-mu-ên 3:31; Lu-ca 7:12

Khi chôn xác hay dùng đờn bà khóc mướn Giê-rê-mi 9:17-18

Khi chôn xác thì làm lễ khóc than Sáng Thế Ký 50:10-11; 2Sa-mu-ên 3:31-32

Lắm khi chôn xác có người đọc điếu văn 2Sa-mu-ên 3:33-34

Trước khi chôn xác thì:

Phải tắm rửa xác Công vụ 9:37

Xức dầu cho xác Ma-thi-ơ 26:12

Liệm xác bằng vảIGiăng 11:44; 19:40

Xông thuốc cho xác Giăng 19:39-40

Có khi thiêu đốt 1Sa-mu-ên 31:12

Khi chôn xác thì để trong linh cữu mà khiêng đi 2Sa-mu-ên 3:31; Lu-ca 7:14

Khi chôn xác thì đốt hương 2Sử Ký 16:14; Giê-rê-mi 34:5

Khi chôn xác thì để vào quan tài Sáng Thế Ký 50:26

Người chết thì chôn xác liền Giăng 11:17, 39; Công vụ 5:6, 10

Khi xông thuốc, lắm lúc đợi 70 ngày mới chôn xác Sáng Thế Ký 50:3-4

Phải chôn xác kẻ bị xử tử nội ngày chết Phục truyền 21:23; Giăng 19:31

Sự chôn xác là đặc quyền của mọi dân Các Quan Xét 16:31; Giăng 19:38

Có khi kẻ đắc thắng chôn xác kẻ thù nghịch 1Các vua 11:15; Ê-xê-chiên 39:11-14

Sự chôn xác của kẻ khốn nạn là việc nhơn từ 2Sa-mu-ên 2:5

Các chỗ dùng để chôn xác:

Hang đá Sáng Thế Ký 23:19; Giăng 11:38

Cái hầm đục trong hòn đá Ê-sai 22:16; Ma-thi-ơ 27:60

Vườn 2Các vua 21:18, 26; Giăng 19:41

Ở dưới cây Sáng Thế Ký 35:8; 1Sa-mu-ên 31:13

Trên nổng và núi Giô-suê 24:33; 2Các vua 23:16

Tại nhà của kẻ chết 1Sa-mu-ên 25:1; 1Các vua 2:34

Trong thành Đa-vít (các vua Giu-đa) 1Các vua 2:10; 2Sử Ký 21:20; 24:16

Từ đời thượng cổ người ta hay mua đất để chôn xác Sáng Thế Ký 23:7-16

Người ta thường làm sanh phần để dự bị chôn xác mình Sáng Thế Ký 50:5; 2Sử Ký 16:14; Ma-thi-ơ 27:60

Có khi cả gia quyến được chôn xác trong một mồ mả Sáng Thế Ký 25:10; 49:31; 2Sa-mu-ên 2:32

Người ta hay kính trọng chỗ chôn xác Nê-hê-mi 2:3, 5

Nhà nước sắm chốn chôn xác cho thường dân Giê-rê-mi 26:23

Nhà nước sắm chốn chôn xác cho khách lạ Ma-thi-ơ 27:7

Bạn hữu thuờng đi thăm viếng và khóc lóc chốn chôn xác Giăng 11:31

Dựng bia trên chốn chôn xác Sáng Thế Ký 35:20; 2Các vua 23:17

Có khi xây đắp nhà mồ trên chốn chôn xác Ma-thi-ơ 23:27-29

Có khi chốn chôn xác không có dấu tích gì để người ta biết là mồ mả Lu-ca 11:44

Chốn chôn xác kẻ tội nhơn có đống đá làm dấu Giô-suê 7:26

Theo luật của Môi-se, chốn chôn xác vẫn bất khiết Dân Số Ký 19:16, 18

Xưa chốn chôn xác kể như nơi thờ hình tượng Ê-sai 65:3-4

Dân Giu-đa rất ước ao được chôn xác mình trong mồ mả của họ hàng mình Sáng Thế Ký 47:29-31; 49:29-30; 50:25; 2Sa-mu-ên 19:37

Chôn xác rồi người ta thường ăn tiệc 2Sa-mu-ên 3:35; Giê-rê-mi 16:7-8; Ô-sê 9:4

Không được chôn xác mình vốn là một sự vô phước lớn Truyền Đạo 6:3

Đức Chúa Trời hăm dọa phạt người ta bằng sự không được chôn xác mình 2Các vua 9:10; Giê-rê-mi 8:2; 16:4

Sự chôn xác làm hình bóng về sự nên thánh của tín đồ Rô-ma 6:4; Cô-lô-se 2:12