Tìm kiếm

Tra Từ

CHỒN CÁO, CON

Con chồn cáo ở nơi hoang vu Ê-xê-chiên 13:4

Trong xứ Pha-lê-tin có nhiều con chồn cáo Các Quan Xét 15:4; Ca Thương 5:18

Con chồn cáo được vẽ ra là:

Hay leo lên xuống Nê-hê-mi 4:3

Quỉ quyệt Lu-ca 13:32

Hay ăn thịt Thi Thiên 63:10

Hay phá vườn nho Nhã Ca 2:15

Thường ở trong hang đất Ma-thi-ơ 8:20; 9:58

Con chồn cáo làm ví dụ về:

Tiên tri giả Ê-xê-chiên 13:4

Người có tánh quỉ quyệt Lu-ca 13:32

Thù nghịch của Hội Thánh Nhã Ca 2:15

Sam-sôn dùng con chồn cáo để quấy rối dân Phi-li-tin Các Quan Xét 15:4-6