Tìm kiếm

Tra Từ

CHỐI ĐẠO, Sự

Sự chối đạo ấy là lìa bỏ Đức Chúa Trời 1Các vua 11:9; 2Sử Ký 29:6; Ê-sai 1:4; 59:13; Ê-xê-chiên 6:9; Ô-sê 1:2

Sự chối đạo tức là lòng ngoa ngạnh và bạn nghịch Giê-rê-mi 5:23

Sự chối đạo ấy là xây bỏ sự công nghĩa Ê-xê-chiên 3:20; 18:24; 33:13

Sự chối đạo ấy là xây bỏ đường thẳng 2Phi-e-rơ 2:15

Sự chối đạo ấy là bỏ sự rỗi bởi Tin Lành mà cậy luật pháp Ga-la-ti 3:1-3, 11; 5:4, 7

Sự chối đạo ấy là dời đổi lòng thật thà đối với Christ 2Cô-rinh-tô 11:3

Sự chối đạo ấy là quên Đức Chúa Trời mà xây lại thờ hình tượng Các Quan Xét 3:7-8; Thi Thiên 78:57-58

Đức Chúa Trời gớm ghiếc sự chối đạo Thi Thiên 78:57-59; Hê-bơ-rơ 10:38

Loài người tự nhiên khuynh hướng về sự chối đạo Nê-hê-mi 9:28; Giê-rê-mi 2:32; 8:5; Ô-sê 11:7; Xa-cha-ri 7:11-12

Lời cảnh cáo về sự chối đạo 1Sa-mu-ên 12:20-21; Giô-suê 23:6-7; 1Cô-rinh-tô 10:12; Hê-bơ-rơ 3:12; 12:15; 2Phi-e-rơ 3:17

Lời khuyên hãy ăn năn tội chối đạo 2Sử Ký 30:6; Ê-sai 31:6; Giê-rê-mi 3:12, 14; Ô-sê 6:1; 14:1; Xa-cha-ri 1:3; Khải Huyền 2:4-5

Chúa giáng hoạn nạn để khiến kẻ chối đạo trở lại với Ngài Phục truyền 4:30; 2Sử Ký 6:26, 38; 7:13-14; Thi Thiên 119:67; Ô-sê 5:15; 10:10, 12

Chúa hứa tha thứ tội chối đạo 2Sử Ký 7:14; Giê-rê-mi 3:12; 36:3; Xa-cha-ri 1:3

Chúa hứa chữa lành sự chối đạo cho kẻ ăn năn Giê-rê-mi 3:22; Ô-sê 14:4

Phải cầu nguyện Chúa cứu mình khỏi sự chối đạo Thi Thiên 80:3, 7, 19; 85:4, 6; Ca Thương 5:21

Phải xưng tội chối đạo Ê-sai 59:12-14; Giê-rê-mi 3:13; 14:7; Đa-ni-ên 9:5

Tội chối đạo rất nặng Giê-rê-mi 2:19; 5:6; 8:5-7

Hình phạt của tội chối đạo Dân Số Ký 14:43; Phục truyền 11:28; Các Quan Xét 3:7-8; 1Các vua 9:6-7; Ê-sai 17:10-11; Giê-rê-mi 8:12-14; 15:6; 17:5; Ô-sê 5:7; 7:13

Sự thiệt hại lớn của kẻ chối đạo Hê-bơ-rơ 6:4-6; 2Phi-e-rơ 2:20-21; Ê-xê-chiên 18:24, 26; 33:18