Tìm kiếm

Tra Từ

CHIẾN TRANH CỦA TÍN ĐỒ

CHIẾN TRANH CỦA TÍN ĐỒ

Chiến tranh của tín đồ chẳng khác gì:

Một trận giặc IICô 10:4; Phi-líp 2:25; Phi-le-môn 1:2

Một cuộc chạy đua ICô 9:24-26

Một cuộc tranh đấu ICô 9:26; 2 Ti-mô-thê 2:5

Chiến tranh của tín đồ chẳng theo xác thịt IICô 10:3

Chiến tranh của tín đồ là một sự đánh trận tốt lành 1 Ti-mô-thê 1:18; 2 Ti-mô-thê 4:7

Chiến tranh của tín đồ đối nghịch cùng:

Xác thịt và tư dục của nó Rô-ma 7:23; ICô 9:25-27; Ga-la-ti 5:17; Cô-lô-se 3:5; Gia-cơ 4:1; 1 Phi-e-rơ 2:11

Tội lỗi Hê-bơ-rơ 12:4

Thế gian Giăng 16:33; 1 Giăng 5:4-5

Ma-quỉ IICô 2:11; Ê-phê-sô 6:11; Gia-cơ 4:7; 1 Phi-e-rơ 5:8; Khải huyền 12:17

Các quỉ và vua chúa của thế gian mờ tối nầy Ê-phê-sô 6:12

Sự chết ICô 15:26; Hê-bơ-rơ 2:14-15

Lắm khi chiến tranh của tín đồ do sự phản nghịch của anh em bà con mà gây ra Mi-chê 7:6; Ma-thi-ơ 10:35-36

Trong cơn chiến tranh của tín đồ phải:

Nhờ Christ dẫn dắt 2 Ti-mô-thê 2:3; Hê-bơ-rơ 2:10 (Quan tướng của sự cứu rỗi)

Cậy đức tin mà đánh Ê-phê-sô 6:16; Phi-líp 1:27; 1 Ti-mô-thê 1:18-19; 6:12

Đứng vững vàng trong đức tin mà đánh 1 Phi-e-rơ 5:9

Nhờ sức lực của Đức Chúa Trời mà đánh 2 Sa-mu-ên 22:40; Thi thiên 18:39; Ê-phê-sô 6:10-11; Cô-lô-se 1:29; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2

Có lương tâm tốt 1 Ti-mô-thê 1:18-19

Dùng sự cầu nguyện Thi thiên 35:1-3; Ê-phê-sô 6:13, 18

Tỉnh thức ICô 16:13; 1 Phi-e-rơ 5:8

Ở tiết độ 1 Phi-e-rơ 5:8

Kiêng kỵ mọi sự ICô 9:25-27; 2 Ti-mô-thê 2:4

Đành lòng chịu khổ 2 Ti-mô-thê 2:3, 10

Có lòng nhẫn nại Hê-bơ-rơ 12:1-3

Phân rẽ với việc đời lụy mình 2 Ti-mô-thê 2:4

Đứng vững vàng Ê-phê-sô 6:12-13; Phi-líp 1:27

Lòng dạn dĩ Hê-bơ-rơ 10:32-35

Binh khí của chiến tranh của tín đồ là:

Áo giáp sáng láng Rô-ma 13:12

Dây nịt lưng bằng lẽ thật Ê-phê-sô 6:14

Giáp bằng sự công bình Ê-phê-sô 6:14

Giáp bằng đức tin và yêu thương 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8

Giày dép bằng sự sẵn sàng của Tin Lành Ê-phê-sô 6:15

Khí giới của Đức Chúa Trời Ê-phê-sô 6:11

Khí giới bởi quyền năng của Đức Chúa Trời IICô 10:4-5

Khí giới công bình IICô 6:7

Khí giới chẳng thuộc về xác thịt IICô 10:4

Gươm của Thánh Linh Ê-phê-sô 6:17

Mão trụ bằng sự cứu rỗi Ê-phê-sô 6:17; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8

Thuẫn bằng đức tin Ê-phê-sô 6:16

Mọi khí giới của Đức Chúa Trời là cần kíp cho chiến tranh của tín đồ Ê-phê-sô 6:11, 13

Các tín đồ:

Đều dự phần đến chiến tranh của tín đồ cả Ê-phê-sô 6:12; Phi-líp 1:30; 4:3; Hê-bơ-rơ 10:32

Nhờ cậy Đức Chúa Trời trong cơn chiến tranh của tín đồ Ê-phê-sô 6:10-11; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2

Nhờ Đức Chúa Trời giúp đỡ mình trong cơn chiến tranh của tín đồ Ê-sai 41:13-14

Nhờ Đức Chúa Trời che chở trong ngày chiến tranh của tín đồ Thi thiên 140:7

Nhờ Đức Chúa Trời dạy mình đánh trong chiến tranh của tín đồ 2 Sa-mu-ên 22:33-35; Thi thiên 18:32-34; 144:1

Nhờ Đức Chúa Trời giúp sức cho trong cơn chiến tranh của tín đồ Cô-lô-se 1:29

Nhờ Đức Chúa Trời yên ủi trong cơn chiến tranh của tín đồ IICô 7:5-6

Nhờ Christ ban sức cho mình trong cơn chiến tranh của tín đồ IICô 12:9; Phi-líp 4:13; 1 Ti-mô-thê 1:12; 2 Ti-mô-thê 4:17

Nhờ Đức Chúa Trời giải cứu trong cơn chiến tranh của tín đồ ICô 10:13; 2 Ti-mô-thê 4:18

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì ban sự toàn thắng trong cơn chiến tranh của tín đồ ICô 15:57; IICô 2:14

Sự đắc thắng trong chiến tranh của tín đồ:

Bởi Đức Chúa Trời mà đến ICô 15:57; IICô 2:14

Bởi Christ mà đến Rô-ma 7:25; 8:37; IICô 15:57; IICô 12:9; Khải huyền 12:11

Bởi đức tin mà đến Hê-bơ-rơ 11:33-37; 1 Giăng 5:4-5

Trong chiến tranh của tín đồ mình được thắng hơn:

Ma quỉ Rô-ma 16:20; 1 Giăng 2:13-14; Khải huyền 12:11

Sự chết và mồ mả Ê-sai 26:19; ICô 15:54-55

Thế gian 1 Giăng 4:4; 5:4-5

Xác thịt Rô-ma 7:24-25; Ga-la-ti 5:24

Phàm ai thắng trong chiến tranh của tín đồ sẽ được:

Christ nhận mình trước mặt Cha Khải huyền 3:5

Làm con Đức Chúa Trời Khải huyền 21:7

Lãnh mão miện không hay hư nát ICô 9:25

Ngồi với Christ trên ngôi Ngài Khải huyền 3:21

Quyền cai trị các nước Khải huyền 2:26

Mọi sự làm cơ nghiệp Khải huyền 21:7

Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời mình Khải huyền 21:7

Một hòn sỏi trắng và một tên mới Khải huyền 2:17

Mặc áo trắng Khải huyền 3:5

Ma-na đương giấu kín Khải huyền 2:17

Ăn trái cây sự sống Khải huyền 2:7

Ngôi sao mai Khải huyền 2:28

Làm trụ trong đền Đức Chúa Trời Khải huyền 3:12

Christ biên trên mình danh của Đức Chúa Trời Khải huyền 3:12

Kẻ nào thắng trong chiến tranh của tín đồ sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai Khải huyền 2:11

Tên của kẻ nào thắng trong chiến tranh của tín đồ sẽ chẳng bị xóa khỏi sách sự sống Khải huyền 3:5