Tìm kiếm

Tra Từ

CHIÊM-BAO

Cơn chiêm bao hay thấy dị tượng Gióp 33:15; Đa-ni-ên 2:28

Chiêm bao như bóng thoáng mây bay Gióp 20:8; Ê-sai 29:8

Sự lo lắng sanh ra chiêm bao Truyền Đạo 5:3

Có khi Đức Chúa Trời nhờ chiêm bao mà tỏ ra ý chỉ Ngài Dân Số Ký 12:6; Gióp 33:15

Những tiên tri giả:

Dùng chiêm bao gạt người ta Giê-rê-mi 23:25-28; 29:8

Bị trách vì hay chiêm bao Giê-rê-mi 23:28

Dân sự bị nghiêm cấm nghe chiêm bao của tiên tri giả Phục truyền 13:1-3; Giê-rê-mi 27:9

Cậy chiêm bao thật hư không Truyền Đạo 5:7

Các cổ nhân:

Hay tin cậy chiêm bao lắm Các Quan Xét 7:15

Lắm khi không hiểu chiêm bao của mình Sáng Thế Ký 40:6-8; 41:8; Gióp 7:14; Đa-ni-ên 2:1; 4:5

Rất muốn có người bàn giải chiêm bao mình Sáng Thế Ký 40:8; Đa-ni-ên 2:3

Thường hỏi thăm các pháp sư về ý nghĩa chiêm bao mình Sáng Thế Ký 41:8; Đa-ni-ên 2:2-4

Chỉ một mình Đức Chúa Trời bàn giải chiêm bao được Sáng Thế Ký 40:8; 41:16; Đa-ni-ên 2:27-30; 7:16

Những người chiêm bao mà Kinh Thánh nói đến là:

A-bi-mê-léc Sáng Thế Ký 20:3-7

Bác-sĩ Ma-thi-ơ 2:11-12

Đa-ni-ên Đa-ni-ên 7:1-28

Gia-cốp Sáng Thế Ký 28:12; 31:11

Giô-sép Sáng Thế Ký 37:5-9

Giô-sép Ma-thi-ơ 1:20-21; 2:13, 19-20

La-ban Sáng Thế Ký 31:24

Nê-bu-cát-nết-sa Đa-ni-ên 2:1, 31; 4:5, 8

Người Ma-đi-an Các Quan Xét 7:13-15

Pha-ra-ôn Sáng Thế Ký 41:1-7

Quan tửu chánh và quan thượng thiện của Pha-ra-ôn Sáng Thế Ký 40:5-19

Sa-lô-môn 1Các vua 3:5-15

Vợ của Phi-lát Ma-thi-ơ 27:19

Chiêm bao làm ví dụ về:

Sự hưng thạnh của kẻ ác Gióp 20:5-8; Thi Thiên 73:19-20

Tưởng tượng ô uế của kẻ ác Giu-đe 1:8

Thù nghịch của Hội Thánh Ê-sai 29:7-8