Tìm kiếm

Tra Từ

CHẾT THUỘC THỂ, Sự

Sự chết thuộc thể bởi A-đam mà đến Sáng Thế Ký 3:19; 1Cô-rinh-tô 15:21-22

Sự chết thuộc thể là kết quả của tội lỗi Sáng Thế Ký 2:17; 3:17, 19; Rô-ma 5:12

Sự chết thuộc thể là số phận của mọi người 2Sa-mu-ên 14:14; Gióp 21:25-26; 30:23; Thi Thiên 49:10; 82:7; 89:48; Truyền Đạo 1:4; 3:19-20; 6:6; 8:8; 9:3, 5; Xa-cha-ri 1:5; Rô-ma 5:14; Hê-bơ-rơ 7:23; 9:27

Đức Chúa Trời định sự chết thuộc thể Phục truyền 32:39; 1Sa-mu-ên 2:6; Gióp 10:9; 14:5; 30:23; 34:14-15; Thi Thiên 90:3; 104:29; Giê-rê-mi 15:2; 43:11

Sự chết thuộc thể chung tận các mưu kế và công việc làm Thi Thiên 146:4; Truyền Đạo 9:5, 10; Ê-sai 38:18

Sự chết thuộc thể lột hết các của cải thế gian Gióp 1:21; 21:21; Thi Thiên 49:10, 17; Truyền Đạo 5:15; 1Ti-mô-thê 6:7

Sự chết thuộc thể khiến cho mình bị quên đi Gióp 18:17; 24:20; Thi Thiên 31:12; Truyền Đạo 2:16; 8:10; 9:5

Sự chết thuộc thể khỏa bằng các giai cấp xã hội Gióp 3:17-19; 21:23-26

Sự chết thuộc thể khiến cho thân thể trở về đất Truyền Đạo 12:6-7Gióp 34:15; Thi Thiên 104:29

Sau sự chết thuộc thể thì đến sự phán xét Hê-bơ-rơ 9:27Truyền Đạo 11:9; 12:14; Giăng 5:25, 29; 2Ti-mô-thê 4:1

Jêsus-Christ đã thắng hơn sự chết thuộc thể Ê-sai 25:8; Rô-ma 6:9; 1Cô-rinh-tô 15:55-57; 2Ti-mô-thê 1:10; Khải Huyền 1:18

Jêsus-Christ sẽ phá hủy sự chết thuộc thể cho đến cùng Ê-sai 25:8; 1Cô-rinh-tô 15:26, 54

Jêsus-Christ giải thoát khỏi sợ sự chết thuộc thể Hê-bơ-rơ 2:14-15

Hết thảy mọi người đều từ sự chết thuộc thể mà sống lạIGiăng 5:28-29; Công vụ 24:15; Khải Huyền 20:4, 13

Ở thiên đàng chẳng còn ai bị phục dưới quyền sự chết thuộc thể nữa Lu-ca 20:36; Khải Huyền 21:4

Phải nghĩ như sự chết thuộc thể đã đến gần Phục truyền 32:29; Giô-suê 23:14; 1Sa-mu-ên 20:3; Gióp 14:1-2; 16:22; Thi Thiên 39:4-5; 90:9; Truyền Đạo 7:2; 2Ti-mô-thê 4:6; 1Phi-e-rơ 1:24; 2Phi-e-rơ 1:14

Phải dọn mình cho sự chết thuộc thể 2Các vua 20:1; Ê-sai 38:1; A-mốt 4:12; 2Ti-mô-thê 4:6

Phải cầu nguyện Chúa dọn mình sẵn cho sự chết thuộc thể Thi Thiên 39:4; 90:12

Xem xét về sự chết thuộc thể khiến mình khôn ngoan Phục truyền 32:29; Thi Thiên 90:12

Xem xét về sự chết thuộc thể thúc giục mình siêng năng Truyền Đạo 9:10; Giăng 9:4

Nếu Đức Chúa Trời hưỡn sự chết thuộc thể, ấy là một cớ đáng thúc giục mình phải sốt sắng hơn đối với Ngài Thi Thiên 56:12-13; 116:7-9; 118:17; Ê-sai 38:20

Sự chết thuộc thể vẽ ra như:

Một giấc ngủ Phục truyền 31:16; 1Các vua 2:10; Gióp 14:12; Đa-ni-ên 12:2; Giăng 11:11-13; Công vụ 7:60; 1Cô-rinh-tô 15:18; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:13

Đổ nát nhà tạm chúng ta 2Cô-rinh-tô 5:1

Lìa nhà tạm nầy 2Phi-e-rơ 1:13-14

Trở về bụi đất Sáng Thế Ký 3:19; Gióp 10:9; 34:15; Thi Thiên 104:29; 146:4; Truyền Đạo 3:20; 12:7

Đi xuống âm phủ Sáng Thế Ký 37:35; 42:38; Gióp 7:9; 21:13; Thi Thiên 55:15; Ê-sai 38:18

Đi xuống mồ mả 1Sa-mu-ên 2:6

Đi xuống cõi nín lặng Thi Thiên 94:17; 115:17

Đi con đường của cả thế gian Giô-suê 23:14; 1Các vua 2:2

Đi đến nơi mà không hề có ai trở lại Gióp 10:21; 16:22

Đi vào nơi tối tăm và bóng sự chết Gióp 10:21-22; 38:17; Thi Thiên 23:4; Ca Thương 3:6

Tắt hơi Gióp 14:10; Ca Thương 2:12; Công vụ 5:10

Trút linh hồn Giê-rê-mi 15:9; Mác 15:37

Đức Chúa Trời thâu lại thần linh về Ngài Gióp 34:14; Truyền Đạo 12:7; Lu-ca 12:20

Đối với kẻ ác sự chết thuộc thể là vua kinh khiếp Gióp 18:14

Cái nọc của sự chết thuộc thể là tội lỗi 1Cô-rinh-tô 15:56

Sự chết thuộc thể là hình bóng về sự chết thuộc linh Rô-ma 6:2, 11; Cô-lô-se 2:20

Hê-nóc và Ê-li được thoát khỏi sự chết thuộc thể Sáng Thế Ký 5:24Hê-bơ-rơ 11:5; 2Các vua 2:1, 11

Tín đồ còn sống khi Chúa tái lâm sẽ thoát khỏi sự chết thuộc thể 1Cô-rinh-tô 15:50-53; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:17