Tìm kiếm

Tra Từ

CHẾT CỦA TÍN ĐỒ, Sự

Sự chết của tín đồ ấy là:

Chết cho Chúa Rô-ma 14:8

Ngủ trong Christ Công vụ 7:60; 1Cô-rinh-tô 15:18; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:14

Chết trong Chúa Khải Huyền 14:13

Giao linh hồn mình lại cho Đức Chúa Trời Thi Thiên 31:5; Công vụ 7:59

Sự chết của tín đồ lấy làm phước thay Khải Huyền 14:13

Sự chết của tín đồ là một sự ích lợi Phi-líp 1:21

Sự chết của tín đồ đầy dẫy sự bình an Sáng Thế Ký 15:15; 2Các vua 22:20; Thi Thiên 37:37; Ê-sai 57:2; Lu-ca 2:29

Sự chết của tín đồ là chết trong đức tin Hê-bơ-rơ 11:13

Hễ gặp giờ chết của tín đồ thì phải vui lòng theo ý định của Chúa mà đi Sáng Thế Ký 48:21; 50:24; Giô-suê 23:14; 1Các vua 2:2

Sự chết của tín đồ vẫn chẳng có sự tai họa chi Thi Thiên 23:4

Tín đồ vẫn chờ đợi sự chết Phục truyền 31:2; Gióp 14:14; 16:22; 2Phi-e-rơ 1:14

Có khi mình ước ao nài xin sự chết của tín đồ 1Các vua 19:4; Lu-ca 2:29; 2Cô-rinh-tô 5:4, 8; Phi-líp 1:23

Sự chết của tín đồ che chở khỏi các đều tai họa 2Các vua 22:20; 2Sử Ký 34:28; Châm Ngôn 14:32; Ê-sai 57:1

Sự chết của tín đồ có khi là tuận đạo Khải Huyền 6:9; 12:11; 20:4

Sự chết của tín đồ là quí báu trước mặt Đức Chúa Trời Thi Thiên 116:15

Đức Chúa Trời gìn giữ tín đồ cho đến sự chết của tín đồ Thi Thiên 48:14; 1Cô-rinh-tô 1:8

Đức Chúa Trời vẫn ở cùng tín đồ trong sự chết Thi Thiên 23:4

Christ cất hết cay đắng và sợ hãi khỏi sự chết của tín đồ 1Cô-rinh-tô 15:55-57; Hê-bơ-rơ 12:15

Sự chết của tín đồ chỉ có sự đắc thắng, chẳng có nọc độc gì cả 1Cô-rinh-tô 15:55-57

Sự chết của tín đồ chẳng có thể phân rẽ tín đồ khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời đã chứng cho trong Chúa Jêsus Christ Rô-ma 8:38-39

Sự chết của tín đồ dẫn đắt họ:

Đến nơi yên nghỉ Gióp 3:17; Khải Huyền 14:13

Đến sự an ủi Lu-ca 16:25

Đến sự sống lại vui mừng Ê-sai 26:19; Đa-ni-ên 12:2; Giăng 5:28-29

Đến ở cùng Christ Lu-ca 23:43; Giăng 14:2-3; 2Cô-rinh-tô 5:8; Phi-líp 1:23; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17

Đến nhà trên trời 2Cô-rinh-tô 5:1-3

Đến mão miện công nghĩa 2Ti-mô-thê 4:8

Đến mão miện sự của sống và vinh hiển Gia-cơ 1:12; 1Phi-e-rơ 5:4; Khải Huyền 2:10

Tín đồ chẳng nên lấy sự chết của tín đồ làm buồn rầu quá 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:13

Kẻ ác:

Chẳng suy nghĩ đến sự chết của tín đồ Ê-sai 57:1

Nguyện thác như sự chết của tín đồ Dân Số Ký 23:10

La-xa-rơ, ví dụ về sự chết của tín đồ Lu-ca 16:22

Gương chứng về sự chết của tín đồ:

Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 15:15; 25:8

Y-sác Sáng Thế Ký 35:29

Gia-cốp Sáng Thế Ký 49:33

Giô-sép Sáng Thế Ký 50:24-26

A-rôn Dân Số Ký 20:28

Môi-se Phục truyền 31:16; 34:5

Giô-suê Giô-suê 23:14; 24:29

Ghê-đê-ôn Các Quan Xét 8:32

Đa-vít 1Các vua 2:2, 10; 1Sử Ký 29:28

Ê-li-sê 2Các vua 13:14, 20

Giô-si-a 2Các vua 22:20; 2Sử Ký 34:28

Gióp Gióp 42:17

Kẻ trộm trên thập tự giá Lu-ca 23:42-43

Ê-tiên Công vụ 7:60