Tìm kiếm

Tra Từ

CHẾT CỦA CHRIST, Sự

Các tiên tri dự ngôn về sự chết của Christ Thi Thiên 22:11-21; Ê-sai 53:7-9; Đa-ni-ên 9:26; Xa-cha-ri 13:7-8; Lu-ca 24:26-27; Công vụ 13:26-29; 26:22-23

Chính mình Chúa dự ngôn về sự chết của Christ Ma-thi-ơ 16:21; 17:23; 20:18-19; Mác 8:31; 9:31; 10:33-34; Lu-ca 9:22; 18:33; 24:7; Giăng 12:32-33

Sự chết của Christ bởi Đức Chúa Trời định Ê-sai 53:6, 10; Giăng 10:18; Công vụ 2:23; 4:26-28

Sự chết của Christ lấy làm cần yếu cho sự cứu chuộc chúng ta Ma-thi-ơ 20:28; Lu-ca 24:46-47; Công vụ 17:3; 26:23; 1Ti-mô-thê 2:6; Tít 2:14

Sự chết của Christ được Đức Chúa Trời nhận làm của lễ chuộc tội Ê-sai 53:10; Ma-thi-ơ 20:28; Rô-ma 3:24-25; Ga-la-ti 1:4; Ê-phê-sô 5:2; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:9-10

Sự chết của Christ là sự tình nguyện Ê-sai 53:12; Ma-thi-ơ 20:28; 26:51-54; Giăng 10:17-18; Ga-la-ti 1:4; 2:20; Ê-phê-sô 5:2; Phi-líp 2:8; 1Ti-mô-thê 2:6; Tít 2:14; Hê-bơ-rơ 9:14

Sự chết của Christ chẳng phải vì tội riêng của Ngài Ê-sai 53:91Phi-e-rơ 2:22; Ma-thi-ơ 27:23-24; Mác 15:14; Lu-ca 23:14-16, 22; Giăng 18:38; 19:4, 6; Công vụ 3:14; 7:52; 13:28; 1Phi-e-rơ 3:18

Sự chết của Christ là bởi sự đóng đinh trên thập tự giá Ma-thi-ơ 27:26, 35; Mác 15:15, 24; Lu-ca 23:33; Giăng 19:18; Công vụ 2:23, 36; 5:30; 10:39; Phi-líp 2:8

Sự chết của Christ rất là sỉ nhục và đầy rủa sả Hê-bơ-rơ 12:2; Ga-la-ti 3:13

Sự chết của Christ giữa hai kẻ ăn trộm Ê-sai 53:12Ma-thi-ơ 27:38; Mác 15:27; Lu-ca 23:32-33; Giăng 19:18

Lòng ghen ghét của dân Giu-đa đòi sự chết của Christ Ma-thi-ơ 27:1, 20, 22-23; Mác 15:10, 13-14; Lu-ca 23:18, 21, 23; Giăng 19:6, 15; Công vụ 3:13-14

Dân La-mã xử sự chết của Christ Ma-thi-ơ 20:19; 27:19, 27-35; Mác 15:16-24; Giăng 18:31-32; 19:23

Sự chết của Christ có những dấu kỳ phép lạ cặp theo Ma-thi-ơ 27:45, 51-53; Mác 15:33; Lu-ca 23:44-45

Sự chết của Christ là một gương xấu cho dân Giu-đa 1Cô-rinh-tô 1:23; Ga-la-ti 5:11

Sự chết của Christ là một sự dồ dại cho kẻ ngoại 1Cô-rinh-tô 1:18, 23

Khi giữ lễ tiệc thánh, tín đồ kỷ niệm sự chết của Christ Ma-thi-ơ 26:26, 28; Mác 14:22-24; Lu-ca 22:19-20; 1Cô-rinh-tô 11:23-26

Con rắn bằng đồng làm hình bóng tiên tri về sự chết của Christ Dân Số Ký 21:8-9Giăng 3:14; 12:32-33

Sự chết của Christ làm mô phạm của chúng ta về sự chết đối với tội lỗi Rô-ma 6:3-8; Ga-la-ti 2:20