Tìm kiếm

Tra Từ

CHƠN-ĐÈN

Chơn đèn là đồ cần dùng trong nhà 2Các vua 4:10

Chơn đèn dùng để:

Cắm đèn sáp Ma-thi-ơ 5:15

Thắp đèn dầu Xuất Ê-díp-tô 25:31, 37; Xa-cha-ri 4:2

Chơn đèn của đền tạm:

Kiểu Xuất Ê-díp-tô 25:31-36; 37:17-22

Có bảy cái thếp đèn Xuất Ê-díp-tô 25:37; 37:23

Có kéo bắt tim cùng đồ dựng tàn đèn bằng vàng Xuất Ê-díp-tô 25:38; 37:23

Bằng một ta-lâng vàng Xuất Ê-díp-tô 25:39

Chế tạo theo kiểu Đức Chúa Trời truyền cho Xuất Ê-díp-tô 25:40; Dân Số Ký 8:4

Gọi là đèn của Đức Chúa Trời 1Sa-mu-ên 3:3

Dùng ở hội mạc, đối diện cùng bàn bánh trần thiết Xuất Ê-díp-tô 40:24; Hê-bơ-rơ 9:2

Được thắp bằng dầu ô-li-ve Xuất Ê-díp-tô 27:20; Lê-vi Ký 24:2

Được các thầy tế lễ thắp Xuất Ê-díp-tô 27:21; Lê-vi Ký 24:3-4

Cách dời chân đèn của đền tạm Dân Số Ký 4:9-10

Chơn đèn làm ví dụ về:

Christ Xa-cha-ri 4:2; Giăng 8:12; Hê-bơ-rơ 9:2

Hội Thánh Khải Huyền 1:13, 20

Các đầy tớ của Chúa Ma-thi-ơ 5:14-16