Tìm kiếm

Tra Từ

CHÂN

Cái chân là một chi thể quan hệ của thân 1Cô-rinh-tô 12:15, 21

Những phần của cái chân Kinh Thánh nói đến:

Bàn chân Phục truyền 11:24; Giô-suê 1:3

Gót Thi Thiên 41:9

Ngón chân Xuất Ê-díp-tô 29:20; 2Sa-mu-ên 21:20; Đa-ni-ên 2:41

Cái chân chạy lẹ làng 2Sa-mu-ên 2:18; 22:34

Cái chân có thể bị:

Đau 1Các vua 15:23

Phù lên Phục truyền 8:4

Bị bại bởi hòn đá Thi Thiên 91:12

Đời Môi-se người ta đã mang giày vào cái chân Xuất Ê-díp-tô 12:11

Đờn bà trang sức cái chân Ê-sai 3:16, 18

Cái chân của dân Giu-đa:

Khi bị gian truân không rửa cái chân 2Sa-mu-ên 19:24

Trong lúc đau thương để cái chân trần 2Sa-mu-ên 15:30

Rửa cái chân nhiều 2Sa-mu-ên 11:8; Nhã Ca 5:3

Khi bị đau thương hoặc vui vẻ lớn thì thường giậm cái chân Ê-xê-chiên 6:11; 25:6

Rửa cái chân cho người ta là việc của đầy tớ 1Sa-mu-ên 25:41; Giăng 13:5-14

Chủ nhà phải lo rửa cái chân cho khách lạ Sáng Thế Ký 18:4; 19:2; 24:32; 1Ti-mô-thê 5:10

Chủ nhà không lo rửa cái chân cho khách lạ là vô lễ Lu-ca 7:44

Phục dưới cái chân là dấu hiệu về sự kính trọng 1Sa-mu-ên 25:24; 2Các vua 4:37; Ê-xơ-tê 8:3; Mác 5:22; Công vụ 10:25

Hôn cái chân tỏ ra lòng kính trọng Lu-ca 7:38, 45

Liếm bụi đất của cái chân tỏ ra sự đầu phục trọn vẹn Ê-sai 49:23

Phủi bụi cái chân tỏ ra sự đoán xét đối với ai Ma-thi-ơ 10:14; Mác 6:11

Đạp trên cổ kẻ thù nghịch làm chứng về sự chinh phục họ Giô-suê 10:24; Thi Thiên 110:1

Đứng tại nơi thánh phải cởi giày khỏi cái chân Xuất Ê-díp-tô 3:5; Giô-suê 5:15

Cái chân kẻ thù nghịch thường bị thương hại hoặc chặt đi Các Quan Xét 1:6-7; 2Sa-mu-ên 4:12

Cái chân kẻ tù bị:

Cùm Công vụ 16:24

Xiềng Gióp 13:27; Thi Thiên 105:18

Phải coi chừng đường lối của cái chân mình Châm Ngôn 4:26

Phải cầm giữ cái chân chớ đi đường với tội nhơn Châm Ngôn 1:15

Phải làm đường thẳng cho cái chân mình Hê-bơ-rơ 12:13

Cái chân mình phải trở bước về cùng Chúa Thi Thiên 119:59

Cái chân phải nhớ lời Chúa dẫn đường cho Thi Thiên 119:105

Cái chân phải nhờ sự khôn ngoan và dè dặt gìn giữ nó Châm Ngôn 3:21, 23, 26

Cái chân của kẻ gian ác:

Vội vàng chạy đến sự dữ Châm Ngôn 6:18

Lật đật làm đổ huyết ra Châm Ngôn 1:16; Rô-ma 3:15

Bị hãm vào bẫy Gióp 18:8; Thi Thiên 9:15

Cái chân của thánh đồ:

Không xiêu tó Thi Thiên 18:36; 66:9; 121:3

Được đứng nơi rộng rãi Thi Thiên 18:36; 31:8

Nhờ Đức Chúa Trời giữ lấy 1Sa-mu-ên 2:9

Nhờ Chúa giải cứu khỏi vấp ngã Thi Thiên 116:8

Nhờ Christ dẫn dắt Ê-sai 48:17; Lu-ca 1:79

Các hình bóng của cái chân:

Đứng trên hòn đá chỉ về sự vững chắc Thi Thiên 40:2

Đứng trong nơi rộng rãi chỉ về sự tự do Thi Thiên 31:8

Trật chân và chân xiêu tó chỉ về sự nhường chỗ cho sự cám dỗ Gióp 12:5; Thi Thiên 17:5; 38:16; 94:18

Giày đạp chỉ về sự tuyệt diệt Ê-sai 18:7; Ca Thương 1:15

Dầm chân vào dầu chỉ về sự dư dật Phục truyền 33:24

Rửa chân vào sữa chỉ về sự dư dật Gióp 29:6

Dầm chân trong huyết chỉ về sự đắc thắng Thi Thiên 68:23