Tìm kiếm

Tra Từ

CHA MẸ

Đức Chúa Trời ban con cái cho cha mẹ Sáng Thế Ký 33:5; 1Sa-mu-ên 1:27; 1Sử Ký 28:5; Thi Thiên 113:9; 127:3

Bổn phận cha mẹ đối với con cái mình phải:

Thương yêu chúng nó Tít 2:4

Dạy dỗ chúng nó theo luật pháp Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 12:26-27; Phục truyền 4:9-10; 6:7, 20-25; 11:19; Thi Thiên 78:5-7; Châm Ngôn 22:6; Ê-sai 38:19; Ê-phê-sô 6:4

Khuyên dạy chúng nó vâng lời Đức Chúa trời Sáng Thế Ký 18:19; Phục truyền 32:46; 1Sử Ký 28:9; Thi Thiên 34:11; Châm Ngôn 4:1-4

Thuật cho chúng nó nghe những công việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 10:2; 13:14-15; Phục truyền 6:20-23; Giô-suê 4:6-7, 21-22; Thi Thiên 44:1; 78:4

Thuật cho chúng nó nghe những sự xét đoán của Đức Chúa Trời Giô-ên 1:3

Chúc phước cho chúng nó Sáng Thế Ký 48:15-16; Hê-bơ-rơ 11:20

Thương xót chúng nó Thi Thiên 103:13

Khuyên lơn và yêu quí chúng nó 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12

Khéo cai trị chúng nó 1Ti-mô-thê 3:4, 12

Trách sửa chúng nó 1Sa-mu-ên 2:23-24

Sửa phạt chúng nó Phục truyền 8:5; Châm Ngôn 3:12; 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14; Hê-bơ-rơ 12:7

Đừng chọc giận chúng nó Ê-phê-sô 6:4; Cô-lô-se 3:21

Lo chứa sẵn mọi sự cần dùng cho chúng nó 2Cô-rinh-tô 12:14; 1Ti-mô-thê 5:8

Đừng làm sui với kẻ ngoại đạo Sáng Thế Ký 24:1-4; 28:1-2

Cha mẹ phải cầu nguyện cho con cái mình:

Được ơn phước thuộc linh Sáng Thế Ký 17:18; 1Sử Ký 29:19

Khi bị cám dỗ Gióp 1:5

Lúc mắc bịnh hoạn 2Sa-mu-ên 12:16; Ma-thi-ơ 9:18; Mác 5:23; 7:26; Giăng 4:47

Phàm cha mẹ đạo đức:

Làm gương tốt cho con cái mình 2Các vua 14:3; 15:3; 2Sử Ký 34:2

Được phước Phục truyền 11:21

Để lại phước lành cho con cái mình Xuất Ê-díp-tô 20:6; Phục truyền 7:9; Thi Thiên 112:2

Tội lỗi của cha mẹ có khi đổ lại trên con cái Xuất Ê-díp-tô 20:5; 34:7; Phục truyền 5:9; Dân Số Ký 14:18; Thi Thiên 37:28; Ê-sai 65:7; Ca Thương 5:7; Giê-rê-mi 32:18

Cha mẹ nào có tánh cẩu thả về sự khuyên dạy con cái, ắt cả nhà bị phạt 1Sa-mu-ên 3:13

Những cha mẹ xấu xa:

Trưởng dưỡng con cái mình trong tội ác Giê-rê-mi 9:14; Ma-thi-ơ 14:8; 1Phi-e-rơ 1:18

Làm gương xấu cho con cái mình 2Các vua 23:32, 37; Thi Thiên 78:57; Ê-xê-chiên 20:18; A-mốt 2:4

Gương chứng về cha mẹ tốt:

Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 18:19

Gia-cốp Sáng Thế Ký 42:4; 44:20, 30-31

Giô-sép Sáng Thế Ký 48:1, 13

Mẹ của Môi-se Xuất Ê-díp-tô 2:2-3

Ma-nô-a Các Quan Xét 13:8

An-ne 1Sa-mu-ên 1:28

Y-sai 1Sa-mu-ên 17:17-18

Đa-vít 2Sa-mu-ên 12:16; 18:5, 33

Đờn bà Su-nem 2Các vua 4:19-20

Giô-sa-phát 2Sử Ký 21:3

Gióp Gióp 1:5

Mẹ của Lê-mu-ên Châm Ngôn 31:1

Người nữ Ca-na-an Ma-thi-ơ 15:22; Mác 7:26

Giai-ru Ma-thi-ơ 9:18; Mác 5:23

Quan thị vệ Giăng 4:47

Lô-ít và Ơ-nít 2Ti-mô-thê 1:5

Gương chứng về cha mẹ xấu:

Mẹ của Mi-ca Các Quan Xét 17:3

Hê-li 1Sa-mu-ên 3:13

Sau-lơ 1Sa-mu-ên 20:33

A-tha-li 2Sử Ký 22:3

Ma-na-se 2Sử Ký 33:6

Hê-rô-đia Ma-thi-ơ 14:8; Mác 6:24