Tìm kiếm

Tra Từ

CÂY, CỎ (Rau-cỏ)

CÂY, CỎ (Rau-cỏ)

Cây cỏ gọi là cây cỏ xanh ngoài đồng 2 Các vua 19:26

Đức Chúa Trời:

Dựng nên cây cỏ Sáng thế 1:11-12; 2:5

Làm cho cây cỏ mọc lên Gióp 38:27; Thi thiên 104:14

Mỗi loài cây cỏ đều có hột giống riêng Sáng thế 1:11-12

Đức Chúa Trời ban cây cỏ cho loài người làm đồ ăn Sáng thế 1:28-29; 9:3

Cây cỏ mọc ở:

Ngoài đồng Giê-rê-mi 12:4

Trên núi Châm ngôn 27:25

Nơi bưng bàu Gióp 8:11

Trong đồng vắng Gióp 24:5; Giê-rê-mi 17:6

Người ta gieo trồng cây cỏ trong vườn Phục truyền 11:10; 1 Các vua 21:2

Người ta gieo trồng cây cỏ để làm đồ ăn Châm ngôn 15:17; Hê-bơ-rơ 6:7

Cây cỏ phải có mưa và sương-móc mới mọc lên được Phục truyền 32:2; Gióp 38:26-27

Ám chỉ đến cách tưới nước cho cây cối trong xứ Ê-díp-tô Phục truyền 11:10

Những cây cỏ Kinh Thánh nói đến là:

Lư hội Nhã ca 4:14

Hồi hương (đại hồi) Ê-sai 28:27; Ma-thi-ơ 23:23

Rau cần Ma-thi-ơ 23:23

Bạc hà Ma-thi-ơ 23:23

Mạch nha Xuất Ê-díp-tô 9:31; 2 Sa-mu-ên 14:30

Đậu 1 Sa-mu-ên 17:28

Mây Xuất Ê-díp-tô 2:3; Gióp 40:21

Cây sậy Xuất Ê-díp-tô 2:3; Gióp 8:11

Xương bồ Nhã ca 4:14

Dưa chuột Dân số 11:5; Ê-sai 1:8

Tiểu hồi Ê-sai 28:25, 27

Gai Xuất Ê-díp-tô 9:31

Tỏi Dân số 11:5

Dưa dại 2 Các vua 4:39

Cỏ Dân số 22:4

Thạch thảo Giê-rê-mi 17:6; 48:6

Kinh giới Xuất Ê-díp-tô 12:22

Củ kiệu Dân số 11:5

Phạn đậu Sáng thế 25:34

Phong già Sáng thế 30:14; Nhã ca 7:13

Rau sam biển Gióp 30:4

Ê-xê-chiên 4:9

Dưa gang Dân số 11:5

Một dược Nhã ca 4:14

Củ hành Dân số 11:5

Tiểu mạch Xuất Ê-díp-tô 9:32

Hồng hoa Nhã ca 4:14

Cam tòng Nhã ca 4:14

Cỏ lùng Ma-thi-ơ 13:27-30

Nhằm lễ Vượt Qua phải ăn cây cỏ đắng Xuất Ê-díp-tô 12:8; Dân số 9:11

Cây cỏ dại không ăn được 2 Các vua 4:39-40

Cây cỏ bị phá hại bởi:

Mưa đá, sấm sét và chớp-nhoáng Xuất Ê-díp-tô 9:22-25

Cào-cào Xuất Ê-díp-tô 10:12, 15; Thi thiên 105:34-35

Hạn hán Ê-sai 42:15

Dân Giu-đa phải đóng thuế một phần mười của các thứ cây cỏ của họ Lu-ca 11:42

Có tín đồ yếu đuối hay dùng cây cỏ để ăn thay vì thịt Rô-ma 14:2

Cây cỏ làm ví dụ về kẻ ác 2 Các vua 19:26; Thi thiên 37:2