Tìm kiếm

Tra Từ

CẦU THAY, Sự

Kinh Thánh bảo phải cầu thay cho người ta 1Ti-mô-thê 2:1; Gia-cơ 5:14-16; 1Giăng 5:16

Phải cầu thay cho:

Mọi người 1Ti-mô-thê 2:1

Các vua chúa Exơ 6:10; 1Ti-mô-thê 2:2

Kẻ cầm quyền 1Ti-mô-thê 2:2

Xứ mình ở Giê-rê-mi 29:7

Đồng bào mình Nê-hê-mi 1:6; Rô-ma 10:1

Con trẻ Sáng Thế Ký 17:18; 2Sa-mu-ên 12:16; Ma-thi-ơ 15:22; 19:13

Bạn hữu mình Sáng Thế Ký 20:17; Gióp 42:8, 10; 2Ti-mô-thê 1:16, 18

Chủ mình Sáng Thế Ký 24:12-14

Các tín đồ 2Cô-rinh-tô 9:14; Ê-phê-sô 6:18; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:11; Gia-cơ 5:16

Các mục sư, truyền đạo Thi Thiên 132:9; Rô-ma 15:30; 2Cô-rinh-tô 1:11; Phi-líp 1:19; Cô-lô-se 4:3; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:25; 2Tê-sa-lô-ni-ca 3:1; Hê-bơ-rơ 13:18

Kẻ đau ốm Sáng Thế Ký 20:17; Thi Thiên 35:13; Gia-cơ 5:14, 16

Kẻ bị hoạn nạn Công vụ 12:5; 2Cô-rinh-tô 1:11; Phi-líp 1:16, 19; Gia-cơ 5:14-16

Kẻ phạm tội Dân Số Ký 14:19; Nê-hê-mi 1:6; Đa-ni-ên 9:16; 1Giăng 5:16

Kẻ bắt bớ mình Ma-thi-ơ 5:44; Lu-ca 6:28; 23:34; Công vụ 7:60

Kẻ thù nghịch Thi Thiên 35:13; 109:4; Giê-rê-mi 18:20

Kẻ lìa bỏ mình 2Ti-mô-thê 4:16

Kẻ ngoài Chúa được cứu rỗi Rô-ma 10:1

Đạo Tin Lành được mau bành trướng Ma-thi-ơ 9:38; Lu-ca 10:2; Công vụ 4:29; Ê-phê-sô 6:18-19; Cô-lô-se 4:3; 2Tê-sa-lô-ni-ca 3:1

Hội Thánh (những mục sư, truyền đạo nên cầu thay cho Hội Thánh) 1Sa-mu-ên 12:19; Ê-phê-sô 1:16-17; 3:14-19; Phi-líp 1:4; Cô-lô-se 1:3, 9; 4:12; 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:2; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:11

Những sự giục lòng muốn cầu thay cho người ta Gia-cơ 5:16; 1Giăng 5:16

Chớ cầu thay cho kẻ không ăn năn bị Đức Chúa Trời lìa bỏ 1Sa-mu-ên 16:1; Giê-rê-mi 7:13-16; 11:14; 14:10-11

Christ để gương về sự cầu thay Lu-ca 22:32; 23:34; Giăng 17:9-24

Gương chứng về sự cầu thay:

Sự cầu nguyện của Chúa Giăng 17:1-26

Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 18:23-32; 20:17

Ê-li-ê-se Sáng Thế Ký 24:12-14

Y-sác Sáng Thế Ký 25:21

Môi-se Xuất Ê-díp-tô 32:31-32; Dân Số Ký 11:2; 12:13; 14:17-19; 21:7; Phục truyền 9:19-20, 25-29

A-rôn Dân Số Ký 16:46-48

Sa-mu-ên 1Sa-mu-ên 7:5, 9; 12:23

Sa-lô-môn 1Các vua 8:30, 45; 2Sử Ký 6:21-42

Ê-li-sê 2Các vua 4:33

Người của Đức Chúa Trời 1Các vua 13:6

Ê-xê-chia 2Sử Ký 30:18-20

Ê-sai 2Sử Ký 32:20

E-xơ-ra Exơ 8:21-23; 10:1

Nê-hê-mi Nê-hê-mi 1:4-11

Gióp Gióp 42:8

Đa-vít 2Sa-mu-ên 7:18-29; 12:16; 1Sử Ký 17:16-27; Thi Thiên 25:22; 109:4

Giê-rê-mi Giê-rê-mi 18:20; 42:2-4

Ê-xê-chia Ê-xê-chiên 9:8

Đa-ni-ên Đa-ni-ên 9:3-19

Ê-tiên Công vụ 7:60

Phi-e-rơ Công vụ 9:40

Phi-e-rơ và Giăng Công vụ 8:15

Hội thánh tại Giê-ru-sa-lem Công vụ 12:5, 12

Phao-lô Cô-lô-se 1:9-12; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:11

Ê-pháp-ra Cô-lô-se 4:12