Tìm kiếm

Tra Từ

CẦU NGUYỆN CÔNG NHIÊN, Sự

Đức Chúa Trời đẹp lòng sự cầu nguyện công nhiên 1Các vua 9:3; Ê-sai 56:7

Đức Chúa Trời hứa nhậm lời sự cầu nguyện công nhiên 1Các vua 8:29; 2Sử Ký 7:14-16

Đức Chúa Trời hứa ban phước cho sự cầu nguyện công nhiên Xuất Ê-díp-tô 20:24

Christ:

Thường nhóm lại nơi có sự cầu nguyện công nhiên Ma-thi-ơ 12:9; Mác 1:21; 3:1; Lu-ca 4:16

Hứa sẽ đến trong nơi có sự cầu nguyện công nhiên Ma-thi-ơ 18:20

Hứa Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời sự cầu nguyện công nhiên Ma-thi-ơ 18:19

Tín đồ:

Tríu mến dự phần trong sự cầu nguyện công nhiên Thi Thiên 42:4; 84:1-4; 122:1; 132:7

Mọi kẻ khác hiệp với mình trong sự cầu nguyện công nhiên 1Sử Ký 16:28-29; 29:20; Thi Thiên 29:1-2; 95:6; 99:5; Xa-cha-ri 8:21

Khi cầu nguyện công nhiên:

Đừng dùng tiếng lạ không ai hiểu 1Cô-rinh-tô 14:13-16

Đừng dùng lời lặp vô ích Ma-thi-ơ 6:7

Gương chứng về sự cầu nguyện công nhiên:

Giô-suê Giô-suê 7:6-9

Sa-lô-môn 1Các vua 8:22-53; 2Sử Ký 6:13-42

Đa-vít 1Sử Ký 21:26; 29:10-19

Dân Giu-đa 1Sử Ký 29:20; Nê-hê-mi 8:6; Lu-ca 1:10

Giô-sa-phát 2Sử Ký 20:5-13

E-xơ-ra E-xơ-ra 9:5-15

Người Lê-vi Nê-hê-mi 9:5-38

Tín đồ đầu tiên Công vụ 2:42; 4:24-30

Phi-e-rơ và Giăng Công vụ 3:1

Sứ đồ Công vụ 6:6; 13:3; 14:23

Phao-lô Công vụ 16:15-16; 22:17