Tìm kiếm

Tra Từ

CẦU NGUYỆN CHUNG VÀ TRONG GIA-ĐÌNH, Sự

CẦU NGUYỆN CHUNG VÀ TRONG GIA-ĐÌNH, Sự

Gương chứng về sự cầu nguyện chung và trong gia-đình:

Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 12:5, 8; 13:4

Gia-cốp Sáng Thế Ký 35:2-3

Giô-suê Giô-suê 24:15

Gióp Gióp 1:5

Môn đồ Công vụ 1:13-14; 12:12

Cọt-nây Công vụ 10:2

Sứ đồ Công vụ 13:3

Phao-lô và Si-la Công vụ 16:25

Phao-lô Công vụ 20:36; 21:5