Tìm kiếm

Tra Từ

Y-SƠ-RA-ÊN Ở TRONG ĐỒNG VẮNG, Dân

 

Bắt đầu cuộc hành trình họ Xuất Ê-díp-tô 12:41-42

Số dân lúc vào đồng vắng Xuất Ê-díp-tô 12:37

Bị bọn tạp dân Xuất Ê-díp-tô 12:38; Dân Số Ký 11:4

Theo thứ tự trong sự đi ra, đóng trại v.v... Xuất Ê-díp-tô 13:18

Môi-se làm lãnh tụ họ Xuất Ê-díp-tô 3:10-12; Công vụ 7:36, 38

Đường đi quanh quẹo Xuất Ê-díp-tô 13:17-18

Thứ tự trong cuộc hành trình Dân Số Ký 10:14-28

Thứ tự trong việc đóng trại Dân Số Ký 2:1-34

Bị khó khăn và nguy hiểm Phục truyền 8:15

Dân Y-sơ-ra-ên ở trong đồng vắng bốn mươi năm để Đức Chúa Trời:

Hình phạt họ Dân Số Ký 14:33-34

Thử rèn họ Phục truyền 8:2

Dạy họ nhờ lời Ngài mà sống Phục truyền 8:3

Trong khi dân Y-sơ-ra-ên ở trong đồng vắng Đức Chúa Trời:

Dẫn dắt họ Xuất Ê-díp-tô 13:21-22; 35:3; Nê-hê-mi 9:12; Thi Thiên 78:52; Ê-sai 63:11-14

Phù hộ họ Xuất Ê-díp-tô 14:19-20Thi Thiên 105:39; Xuất Ê-díp-tô 23:20Thi Thiên 78:53

Dự bị lương thực siêu phàm cho họ Xuất Ê-díp-tô 16:35; Phục truyền 8:3

Giữ áo xống họ không bị cũ rách Phục truyền 8:4; 29:5; Nê-hê-mi 9:21

Cuộc thờ phượng Đức Chúa Trời trong khi dân Y-sơ-ra-ên ở trong đồng vắng Xuất Ê-díp-tô 24:5-8; 29:38-42; 40:24-29

Cuộc xử đoán trong khi dân Y-sơ-ra-ên ở trong đồng vắng Xuất Ê-díp-tô 18:13, 26

Không ai chịu phép cắt bì trong khi dân Y-sơ-ra-ên ở trong đồng vắng Giô-suê 5:5

Các dân tộc ngoại bang nghe về dân Y-sơ-ra-ên ở trong đồng vắng thì bối rối sợ hãi lắm Xuất Ê-díp-tô 15:14-16; Dân Số Ký 22:3-4

Bị các dân tộc chung quanh hãm áp Xuất Ê-díp-tô 17:8; Dân Số Ký 20:21

Đất chiếm đoạt Phục truyền 29:27-28

Hay lằm bằm, phản loạn Thi Thiên 78:40; 95:10; 106:7-39

Hưởng ân điển và sự nhơn từ của Đức Chúa Trời không dứt Thi Thiên 106:10, 43-46; 107:6, 13

Cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng:

Cuộc hành trình bắt đầu tại Ram-se, xứ Ê-díp-tô Xuất Ê-díp-tô 12:37

Đến Su-cốt Xuất Ê-díp-tô 12:37; Dân Số Ký 33:5

Đến Ê-tam Xuất Ê-díp-tô 13:20; Dân Số Ký 33:6

Phi-Ha-ri-rốt và Ba-anh Xê-phôn:

Đóng trại giữa Phi-Ha-ri-rốt và Ba-anh Xê-phôn Xuất Ê-díp-tô 14:2; Dân Số Ký 33:7

Pha-ra-ôn đuổi theo Xuất Ê-díp-tô 14:9

Môi-se khuyên dạy hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 14:13-14

Trụ mây dời lên đứng ở phía sau trại quân Xuất Ê-díp-tô 14:19-20

Biển Đỏ:

Biển Đỏ phân rẽ ra Xuất Ê-díp-tô 14:16, 21

Đi qua Biển Đỏ Xuất Ê-díp-tô 14:22, 29

Bày tỏ ra đức tin Hê-bơ-rơ 11:29

Pha-ra-ôn và đạo quân Ê-díp-tô bị tuyệt diệt Xuất Ê-díp-tô 14:23-28; Thi Thiên 106:11

Bài ca của dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 15:1-21; Thi Thiên 106:12

Đồng vắng Su-rơ:

Trải qua Su-rơ hay là Ê-tam Xuất Ê-díp-tô 15:22; Dân Số Ký 33:8

Đến Ma-ra Xuất Ê-díp-tô 15:23; Dân Số Ký 33:8

Dân sự lằm bằm vì nước đắng Xuất Ê-díp-tô 15:23-24

Nhờ cây gỗ nước hóa ra ngọt Xuất Ê-díp-tô 15:25

Đến Ê-lim Xuất Ê-díp-tô 15:27; Dân Số Ký 33:9

Trở về Biển Đỏ Dân Số Ký 33:10

Đồng vắng Sin:

Đến Sin Xuất Ê-díp-tô 16:1; Dân Số Ký 33:11

Lằm bằm về bánh Xuất Ê-díp-tô 16:2-3

Được thịt chim cút Xuất Ê-díp-tô 16:8, 12-13

Đức Chúa Trời ban ma-na Xuất Ê-díp-tô 16:4, 8, 16-31

Đến Đáp-ca Dân Số Ký 33:12

Đến A-lúc Dân Số Ký 33:13

Rê-phi-đim:

Đến Rê-phi-đim Xuất Ê-díp-tô 17:1; Dân Số Ký 33:14

Lằm bằm về nước Xuất Ê-díp-tô 17:2-3

Nước từ hòn đá chảy ra Xuất Ê-díp-tô 17:5-6

Đặt tên là Ma-sa và Mê-ri-ba Xuất Ê-díp-tô 17:7

A-ma-léc khiêu chiến cùng dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 17:8

Đắc thắng trên A-ma-léc Xuất Ê-díp-tô 17:9-13

Núi Si-na-i:

Đến núi Si-na-i Xuất Ê-díp-tô 19:1-2; Dân Số Ký 33:15

Giê-trô thăm viếng Môi-se Xuất Ê-díp-tô 18:1-6

Môi-se đặt quan trưởng trên dân sự Xuất Ê-díp-tô 18:14-26; Phục truyền 1:9-15

Đức Chúa Trời ban luật pháp cho Môi-se Xuất Ê-díp-tô 19:3; 20:1-26

Lập giao ước Xuất Ê-díp-tô 24:3-8

Luật pháp chép vào hai bảng đá Xuất Ê-díp-tô 31:18

Mạng lịnh về sự cất đền tạm và các đồ phụ thuộc Xuất Ê-díp-tô 24:1-27:21

Đức Chúa Trời lựa chọn chi phái Lê-vi thế cho các con đầu lòng Dân Số Ký 3:11-13

A-rôn và con trai người được chọn làm chức tế lễ Xuất Ê-díp-tô 28:1-29:46; Dân Số Ký 3:1-3, 10

Người Lê-vi biệt riêng ra thánh Dân Số Ký 3:5-9

A-rôn đúc con bò con Xuất Ê-díp-tô 32:1-4

Môi-se đập bể hai bảng chứng Xuất Ê-díp-tô 32:19

Dân bị phạt vì thờ thần tượng Xuất Ê-díp-tô 32:25-29, 35

Môi-se được thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 33:18-23; 34:5-8

Đức Chúa Trời ban hai bảng luật pháp mới Xuất Ê-díp-tô 34:1-4, 27-29; Phục truyền 10:1-5

Dựng đền tạm Xuất Ê-díp-tô 40:1-38

Na-đáp và A-bi-hu bị diệt vì dâng lửa lạ Lê-vi Ký 10:1-2; Dân Số Ký 3:4

Giữ lễ Vượt qua lần thứ nhứt Dân Số Ký 9:1-5

Tu bộ dân sự lần thứ hai Dân Số Ký 1:1-46Xuất Ê-díp-tô 38:25-26

Kíp-rốt Ha-tha-va:

Đóng trại tại Kíp-rốt Ha-tha-va Dân Số Ký 33:16

Dân lằm bằm bị lửa phạt Dân Số Ký 11:1-3

Đặt tên là Tha-bê-ra Dân Số Ký 11:3

Bọn dân tạp tham muốn thịt Dân Số Ký 11:4-9

Đức Chúa Trời hứa ban thịt cho Dân Số Ký 11:10-15, 18-23

Đức Chúa Trời đặt bảy mươi trưởng lão để giúp việc Môi-se Dân Số Ký 11:16-17, 24-30

Dân được ăn thịt chim cút trọn một tháng Dân Số Ký 11:19-20, 31-32

Dân sự lằm bằm bị phạt Dân Số Ký 11:33; Thi Thiên 78:30-31

Cái cớ đặt tên đất Kíp-rốt Ha-tha-va Dân Số Ký 11:34

Hát-sê-rốt:

Đóng trại tại Hát-sê-rốt Dân Số Ký 11:35; 33:17

A-rôn và Mi-ri-am ganh tị Môi-se Dân Số Ký 12:1-2

Mi-ri-am bị phạt bịnh phung Dân Số Ký 12:10

Dân bị ở lại trễ bảy ngày vì cớ Mi-ri-am Dân Số Ký 12:14-15

Ca-đe Ba-nê-a:

Đến Ca-đe Ba-nê-a trong đồng vắng Rít-ma hay là Pha-ran Phục truyền 1:19Dân Số Ký 32:8 cũng xem Dân Số Ký 12:16 và 33:18

Dân sự muốn sai người đi do thám xứ Ca-na-an Phục truyền 1:22

Môi-se sai thám tử vào xứ Ca-na-an Dân Số Ký 13:1-2

Những người được lựa chọn làm thám tử Dân Số Ký 13:3-16

Sai khiến 12 thám tử Giô-suê 14:7Dân Số Ký 13:17-20

Những thám tử man trình Dân Số Ký 13:26-33

Dân chúng sợ hãi và phản loạn cùng ý Đức Chúa Trời Dân Số Ký 14:1-4

Dân bị phạt vì sự phản loạn ấy Dân Số Ký 14:26, 35; 32:11-13; Phục truyền 1:35-36, 40

Những thám tử mà xui cho dân chúng phản loạn đều bị dịch lệ chết Dân Số Ký 14:36-37

Dân chúng tự tiện đi lên chinh phục bị dân A-ma-léc đánh bại Dân Số Ký 14:40-45; Phục truyền 1:41-44

Trở lại biển Đỏ:

Dân trở lui về biển Đỏ Dân Số Ký 14:25; Phục truyền 1:40; 2:1

Kẻ phạm ngày sa-bát bị ném đá Dân Số Ký 15:32-36

Cô-rê phản loạn Dân Số Ký 16:1-19

Cô-rê và đồ đảng bị phạt Dân Số Ký 16:30-35

Dịch lệ phát sinh giữa dân chúng Dân Số Ký 16:41-46

Tai họa dịch lệ nhờ A-rôn ngừng lại Dân Số Ký 16:47-50

Cây gậy A-rôn trổ bông Dân Số Ký 17:1-13

Những chỗ khác dân sự đóng trại:

Ri-môn Phê-rết Dân Số Ký 33:19

Líp-na hay là La-ban Dân Số Ký 33:20; Phục truyền 1:1

Ri-sa Dân Số Ký 33:21

Kê-hê-la-tha Dân Số Ký 33:22

Núi Sê-phe Dân Số Ký 33:23

Ha-ra-đa Dân Số Ký 33:24

Mác-hê-lốt Dân Số Ký 33:25

Ta-hát Dân Số Ký 33:26

Ta-rách Dân Số Ký 33:27

Mít-ga Dân Số Ký 33:28

Hách-mô-na Dân Số Ký 33:29

Mô-sê-rốt hay là Mô-sê-ra Dân Số Ký 33:30; Phục truyền 10:6

Bê-ne Gia-can Dân Số Ký 33:31

Hô-Ghi-gát hay Gút-gô-đa Dân Số Ký 33:32; Phục truyền 10:7

Đốt-ba-tha hay là xứ có nhiều sông rạch Dân Số Ký 33:33; Phục truyền 10:7

Đến Áp-rô-na Dân Số Ký 33:34

Đến Ê-xi-ôn Ghê-be Dân Số Ký 33:35

Ca-đe tại đồng vắng Xin:

Đến Ca-đe tại đồng vắng Xin Dân Số Ký 20:1; 33:36; Các Quan Xét 11:16

Mi-ri-am qua đời, được chôn tại đó Dân Số Ký 20:1

Dân lằm bằm về nước lần thứ hai Dân Số Ký 20:2-6

Môi-se thay vì phán bảo mà đập hòn đá hai lần Dân Số Ký 20:7-11

Môi-se và A-rôn bị phạt Dân Số Ký 20:12

Ca-đe được đặt tên là Mê-ri-ba vì tội lằm bằm Dân Số Ký 20:13; 27:14

Lời phán bảo về Ê-đôm Phục truyền 2:3-6

Vua Ê-đôm không khứng cho dân Y-sơ-ra-ên đi qua Dân Số Ký 20:14-21; Các Quan Xét 11:17

Núi Hô-rơ:

Đến núi Hô-rơ Dân Số Ký 20:22; 33:37

A-rôn qua đời Dân Số Ký 20:28-29; 33:38-39

Dân Y-sơ-ra-ên chinh phục xứ A-rát Dân Số Ký 21:1-3; 33:40

Đặt tên A-rát là Họt-ma Dân Số Ký 21:2-3

Xa-mô-na:

Đến Xa-mô-na Dân Số Ký 33:41

Dân sự lằm bằm nữa Dân Số Ký 21:4-5

Đức Chúa Trời sai con rắn lửa phạt dân Dân Số Ký 21:6

Môi-se dựng con rắn bằng đồng lên Dân Số Ký 21:7-9

Đến Phu-nôn Dân Số Ký 33:42

Đến Ô-bốt Dân Số Ký 21:10; 33:43

Y-giê-A-ba-rim trên bờ cõi Mô-áp:

Đóng trại tại Y-giê-A-ba-rim Dân Số Ký 21:11; 33:44

Lời phán bảo về Mô-áp Phục truyền 2:8-9

Đến Xê-rết hay là Đi-bôn-Gát Dân Số Ký 21:12; 33:45

Đến Anh-môn Đíp-la-tha-im Dân Số Ký 33:46

Khe Xê-rết:

Đi qua khe Xê-rết Phục truyền 2:13

Thời gian dùng đi từ Ca-đe Ba-nê-a đến khe Xê-rết Phục truyền 2:14

Phán bảo đi ngang qua A-rơ Phục truyền 2:18

Lời phán bảo về Am-môn Phục truyền 2:19

Đi ngang qua Ạt-nôn Dân Số Ký 21:13-15; Phục truyền 2:24

Đến Bê-rê Dân Số Ký 21:16

Đến Ma-tha-na Dân Số Ký 21:19

Đến Na-ha-li-ên Dân Số Ký 21:19

Đến BAmốt Dân Số Ký 21:19

Núi A-ba-rim:

Đóng trại tại núi A-ba-rim Dân Số Ký 21:20 sánh với 33:47

Dân A-mô-rít không khứng cho dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua Dân Số Ký 21:21-23; Phục truyền 2:26-30

Dân Y-sơ-ra-ên đắc thắng vua Si-hôn Dân Số Ký 21:23-32; Phục truyền 2:32-36

Dân Y-sơ-ra-ên đánh bại vua Óc Dân Số Ký 21:33-35; Phục truyền 3:1-11

Chi phái Ru-bên và Gát nhận xứ chiếm lấy của dân A-mô-rít Dân Số Ký 32:1-42; Phục truyền 3:12-17

Đồng bằng Mô-áp:

Đóng trại tại đồng bằng Mô-áp Dân Số Ký 22:1; 33:48-49

Vua Ba-lác sai kêu Ba-la-am Dân Số Ký 22:5-6, 15-17

Ba-la-am không được phép rủa sả dân Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 22:9-24:25

Tại cớ Ba-la-am dân Y-sơ-ra-ên bị dụ dỗ thờ hình tượng Dân Số Ký 25:1-3; Khải Huyền 2:14

Dân Y-sơ-ra-ên bị phạt Dân Số Ký 25:5, 9

Tu bộ dân sự lần thứ ba Dân Số Ký 26:1-62

Những người kiểm điểm trước từ hai mươi tuổi sắp lên bị chết hết, trừ ra Giô-suê và Ca-lép Dân Số Ký 26:63-65 và 14:29

Luật pháp về sản nghiệp của đờn bà Dân Số Ký 27:1-11 và 36:1-9

Giô-suê được lập làm kẻ lãnh tụ của dân Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 27:15-23

Dân Ma-đi-an bị tuyệt diệt và Ba-la-am bị chết Dân Số Ký 31:1-54 và 25:17-18

Phục truyền luật lệ Phục truyền 1:3

Môi-se chép luật pháp Phục truyền 31:9

Môi-se được xem thấy xứ Ca-na-an Phục truyền 34:1-4

Môi-se qua đời Phục truyền 34:5-6

Đức Chúa Trời bảo Giô-suê đi ngang qua sông Giô-đanh Giô-suê 1:2

Sai khiến hai thám tử đến Giê-ri-cô Giô-suê 2:1

Đi ngang qua sông Giô-đanh Giô-suê 4:10

Dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng làm hình bóng về Hội Thánh trong thế gian nầy Nhã Ca 8:5; 1Phi-e-rơ 1:17