Tìm kiếm

Tra Từ

YÊN ỦI, Sự

 

Sự yên ủi đến từ:

Đức Chúa Trời Thi Thiên 23:4; Ê-sai 12:1; 51:12; Rô-ma 15:5; 2Cô-rinh-tô 1:3-4; 7:6; 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17

Chúa Jêsus Christ Ê-sai 61:2Lu-ca 4:18-19; Giăng 14:16-18; 2Cô-rinh-tô 1:5

Thánh Linh Giăng 14:16-17; 15:26; 16:7

Đức Chúa Trời hứa ban sự yên ủi Thi Thiên 126:5-6; Ê-sai 49:13; 51:3, 12; 66:13; Giê-rê-mi 31:13; Xa-cha-ri 1:17; Ma-thi-ơ 5:4

Sự yên ủi nhờ bởi:

Kinh Thánh Thi Thiên 119:50; Công vụ 15:31; Rô-ma 15:4; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:18

Kẻ truyền đạo Ê-sai 40:1; 1Cô-rinh-tô 14:3; 2Cô-rinh-tô 1:4, 6; 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12

Sự yên ủi đời đời 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:16

Sự yên ủi lớn mạnh Hê-bơ-rơ 6:18

Sự yên ủi chan chứa và dư dật Ê-sai 66:11; 2Cô-rinh-tô 1:5

Các điều yên ủi tín đồ là:

Sự hoạn nạn thử thách đời nầy chỉ tạm thời Thi Thiên 30:5; 2Cô-rinh-tô 4:17; Hê-bơ-rơ 11:25; 1Phi-e-rơ 1:6; 5:10

Cái hi vọng về sự hiện ra vinh hiển của Chúa Thi Thiên 17:15; Cô-lô-se 3:4; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-17; 1Giăng 3:2

Cái hi vọng về sự vinh hiển đời đời Rô-ma 5:2; 8:18; 2Cô-rinh-tô 4:17-18; Cô-lô-se 1:27

Lời hứa về một cơ nghiệp ở trên trời Ê-phê-sô 1:18; Cô-lô-se 1:5; 3:24; Hê-bơ-rơ 6:18; 9:15; 10:34; 1Phi-e-rơ 1:4

Hi vọng về phước hạnh ở thiên đàng Thi Thiên 16:11; 36:8; 65:4; Ê-sai 35:10; 65:13-19; Khải Huyền 7:16-17; 21:4

Các lời yên ủi:

Kẻ đau đớn 2Các vua 20:1-11Ê-sai 38:1-8; Gióp 33:24-26; Thi Thiên 18:5-6; 30:2-3; 103:3; 116:3-8; Giê-rê-mi 17:14; 33:6; Ca Thương 3:19-26, 32; Ô-sê 6:1; Ma-thi-ơ 9:2; 2Cô-rinh-tô 4:17; Phi-líp 2:27; Gia-cơ 5:15

Kẻ nghèo khổ 1Sa-mu-ên 2:7; Gióp 5:15; Thi Thiên 9:18; 10:14; 12:5; 23:1; 34:9-10; 35:10; 37:19; 40:17; 68:10; 69:33; 72:13; 107:5-9, 41; 132:15; 146:7; Ê-sai 25:4; 29:19; 41:17; Giê-rê-mi 20:13; Ma-thi-ơ 6:26; Lu-ca 1:53; Phi-líp 4:19; Gia-cơ 2:5

Người góa bụa và kẻ mồ côi Xuất Ê-díp-tô 22:22-23; Phục truyền 10:18; 1Các vua 17:1-24; 2Các vua 4:1-7; Thi Thiên 10:14; 68:5; 146:9; Châm Ngôn 15:25; 23:10-11; Giê-rê-mi 49:11; Ô-sê 14:3; Ma-thi-ơ 5:4; 6:25-34; Phi-líp 4:19; Hê-bơ-rơ 13:6

Kẻ bị cám dỗ Lu-ca 22:28-32; Rô-ma 16:20; 1Cô-rinh-tô 10:13; Hê-bơ-rơ 2:18; 4:15; Gia-cơ 1:12; 1Phi-e-rơ 1:7; 2Phi-e-rơ 2:9; Khải Huyền 3:10

Kẻ bị bắt bớ Phục truyền 33:27; Thi Thiên 9:9; 18:2; 37:40; Giê-rê-mi 36:26; Ma-thi-ơ 5:10-12; Lu-ca 6:22-23; Giăng 16:33; Rô-ma 8:18; 2Cô-rinh-tô 1:10; 2Ti-mô-thê 2:12; 3:11; Hê-bơ-rơ 10:34; 1Phi-e-rơ 3:14; 4:13-14; Khải Huyền 2:10

Kẻ bị ức hiếp Xuất Ê-díp-tô 3:7; 22:25, 27; Gióp 36:15; Thi Thiên 9:9; 10:14; 12:5; 35:10; 37:32-33; 40:17; 72:4, 14; 109:31; 146:7; Ê-sai 25:4

Những người ngã lòng buồn rầu Gióp 11:16; Thi Thiên 9:9; 31:7; 34:18; 42:5; 94:19; 107:12-14; Ê-sai 35:4; 40:29; 41:10; 43:2; Giăng 14:1, 27; 16:20-22; 2Cô-rinh-tô 7:6

Kẻ có lòng đau thương thống khổ về tội lỗi mình Thi Thiên 34:18; 107:17-20; Ê-sai 40:1-2; 43:25; 57:15-18; 61:1, 3; 66:2; Ma-thi-ơ 5:4; Lu-ca 4:18; 6:21

Kẻ khóc một người yêu dấu mới qua đời 2Sa-mu-ên 12:23; Gióp 1:19-21; Thi Thiên 147:3; Ê-sai 25:8; 57:1-2; Giê-rê-mi 31:15-16; Giăng 5:25, 28; 11:23-35; Rô-ma 5:3-4; 1Cô-rinh-tô 15:35-44, 52; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; Hê-bơ-rơ 11:17-19; 12:6-12; Khải Huyền 14:13

Kẻ bị người ta đều bỏ hết Thi Thiên 27:10; 69:20, 29; 72:12; Ê-sai 49:15; 51:12; Giăng 14:18; 2Ti-mô-thê 4:16-17

Người tuổi cao tác lớn nhọc nhằn Gióp 5:26; Thi Thiên 71:9, 18; 92:14-15; Châm Ngôn 16:31; Ê-sai 46:4

Người sợ chết Thi Thiên 16:10-11; 23:4; 34:22; 49:15; 68:20; 107:10-20; 116:3-9; Ê-sai 41:10-14; Giê-rê-mi 17:17; Hê-bơ-rơ 2:14-18; 5:7

Kẻ gần chết 2Các vua 22:20; Gióp 3:17; 19:25-26; Thi Thiên 23:4; 31:5; 49:15; 68:20; 116:15; 121:7; Châm Ngôn 14:32; Truyền Đạo 7:1; Ê-sai 25:8-9; 26:19; 51:11; 57:1; 60:19-20; Giăng 5:24; 6:40; 11:25-26; 14:1-3; Rô-ma 8:35-39; 1Cô-rinh-tô 15:35-44, 51-57; 2Cô-rinh-tô 5:1-8; Phi-líp 1:19-23; 4:7-8; Khải Huyền 14:13; 20:4

Các tín đồ nên:

Yên ủi lẫn nhau 2Sa-mu-ên 10:2; Gióp 2:11; 1Cô-rinh-tô 16:18; 2Cô-rinh-tô 7:13; Ê-phê-sô 6:22; Cô-lô-se 4:8, 11; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:18; 5:14; 2Ti-mô-thê 1:16

Cầu xin Đức Chúa Trời yên ủi mình Thi Thiên 51:8; 86:17; 119:76, 82

Ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự yên ủi của Ngài Ê-sai 12:1; 49:13; 52:9

Đức tin sốt sắng và tình yêu thương của tín đồ yên ủi lòng người truyền đạo Rô-ma 1:12; 2Cô-rinh-tô 7:13; 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:7; Phi-lê-môn 1:7

Thế gian chẳng có thể yên ủi ai hết Gióp 16:2; Thi Thiên 69:20; Truyền Đạo 4:1; Xa-cha-ri 10:2