Tìm kiếm

Tra Từ

XƯNG JÊSUS-CHRIST RA, Sự

 

Nhờ Thánh Linh cảm hóa mới có thể xưng Jêsus Christ ra 1Cô-rinh-tô 12:3; 1Giăng 4:2

Sự xưng Jêsus Christ ra là một chứng cớ tỏ ra:

Mình là tín đồ thiệt 1Giăng 2:23; 4:2-3

Mình được hiệp nhứt cùng Đức Chúa Trời 1Giăng 2:23; 5:15

Sự xưng Jêsus Christ ra phải có đức tin cặp theo Rô-ma 10:9

Sự xưng Jêsus Christ rất cần yếu cho sự cứu rỗi Rô-ma 10:9-10

Sự sợ loài người ngăn cản sự xưng Jêsus Christ ra Giăng 7:13; 9:22; 12:42; 19:38

Sự xưng Jêsus Christ ra là bông trái của môi miệng mình Hê-bơ-rơ 13:15

Ai xưng Jêsus Christ ra trước mặt người ta thì Ngài sẽ xưng họ trước mặt Đức Chúa Trời Ma-thi-ơ 10:32; Lu-ca 12:8

Gương chứng của kẻ xưng Jêsus Christ ra:

Phi-e-rơ Giăng 6:68-69; Công vụ 2:22-36; 4:8-12

Na-tha-na-ên Giăng 1:49

Kẻ đui từ khi mới sanh Giăng 9:25-33

Ma-thê Giăng 11:27

Phi-e-rơ và các sứ đồ Công vụ 5:28-32

Ê-tiên Công vụ 7:52

Quan Ê-thi-ô-bi Công vụ 8:37

Phao-lô Công vụ 9:29; 23:11; 26:23

Ti-mô-thê 1Ti-mô-thê 6:12

Hội Thánh ở Bẹt găm Khải Huyền 2:13

Các người tử vì đạo Khải Huyền 20:4

Gương chứng của kẻ sợ xưng Jêsus Christ ra:

Các trưởng lão dân Giu-đa Giăng 12:42

Giô-sép ở A-ri-ma-thê Giăng 19:38

Ni-cô-đem Giăng 19:39