Tìm kiếm

Tra Từ

XỨC DẦU BẰNG THÁNH LINH, Sự

 

Sự xức dầu bằng Thánh Linh được nên bởi Đức Chúa Trời 2Cô-rinh-tô 1:21

Các tiên tri dự ngôn Christ sẽ được xức dầu bằng Thánh Linh Thi Thiên 45:7; Ê-sai 61:1; Đa-ni-ên 9:24

Lời tiên tri về Đấng chịu xức dầu bằng Thánh Linh được ứng nghiệm Lu-ca 4:18, 21; Công vụ 4:27; 10:38; Hê-bơ-rơ 1:9

Đức Chúa Trời ban ơn giải cứu kẻ xức dầu bằng Thánh Linh Thi Thiên 18:50; 20:6; 89:20:23

Thánh đồ chịu xức dầu bằng Thánh Linh Ê-sai 61:3; 1Giăng 2:20

Xức dầu bằng Thánh Linh cứ còn trong thánh đồ luôn 1Giăng 2:27

Xức dầu bằng Thánh Linh dẫn dắt vào mọi lẽ thật 1Giăng 2:27

Hình bóng về kẻ được xức dầu bằng Thánh Linh:

A-rôn và các con trai người Xuất Ê-díp-tô 40:13-15; Lê-vi Ký 8:12-13

Đa-vít 1Sa-mu-ên 16:13

Giê-hu 1Các vua 19:16; 2Các vua 9:6