Tìm kiếm

Tra Từ

XỨC DẦU, Sự

 

Sự xức dầu bằng dầu mới Thi thiên 92:10

Sự xức dầu bằng dầu thơm Giăng 11:2

Người ta thường xức dầu để:

Trang sức Ru-tơ 3:3

Làm cho thân thể được tươi vui lại 2 Sử ký 28:15

Làm tinh sạch thân thể Ê-xơ-tê 2:12

Chữa bịnh cho Mác 6:13; Gia-cơ 5:14

Bôi nơi thương tích cho êm Ê-sai 1:6; Lu-ca 10:34

Người ta xức dầu cho binh khí đặng đi đánh giặc Ê-sai 21:5

Người ta xức dầu cho kẻ chết đặng khâm liệm Ma-thi-ơ 26:12; Mác 16:1Lu-ca 23:55

Dân Giu-đa ưa xức dầu lắm Châm ngôn 27:9; A-mốt 6:6

Thường xức dầu trên:

Đầu Thi thiên 23:5; Truyền đạo 9:8

Mặt Thi thiên 104:15

Chơn Lu-ca 7:38; Giăng 12:3

Con mắt Khải huyền 3:18

Dầu dùng để xức dầu:

Rất thơm Nhã ca 4:10; Giăng 12:3

Rất quí 2 Các vua 20:13; A-mốt 6:6; Giăng 12:3, 5

Chế bởi thợ hòa hương Truyền đạo 10:1

Vốn một hàng hóa buôn bán Ê-xê-chiên 27:17; Khải huyền 18:12-13

Trong lúc gặp khốn khó thì không xức dầu 2 Sa-mu-ên 12:20; 14:2; Đa-ni-ên 10:3

Khi chủ nhà không xức dầu cho khách ấy là bằng chứng khinh dể người Lu-ca 7:46

Đức Chúa Trời hăm phạt dân Y-sơ-ra-ên bằng sự cất dầu khỏi họ Phục truyền 28:40; Mi-chê 6:15

Chúa khuyên hãy xức dầu khi kiêng ăn Ma-thi-ơ 6:17-18