Tìm kiếm

Tra Từ

XÔNG XÁC, Sự

 

Các thánh tổ đầu tiên không biết gì đến nghề xông xác Sáng Thế Ký 23:4

Dân Y-sơ-ra-ên học nghề xông xác tại xứ Ê-díp-tô Sáng Thế Ký 50:2, 26

Kỳ hạn dùng vào việc xông xác Sáng Thế Ký 50:3

Cách thức dân Y-sơ-ra-ên xông xác 2Sử Ký 16:14; Lu-ca 23:55-56Giăng 19:40

Dân Giu-đa cũng có khi không xông xác của kẻ chết Giăng 11:39

Xông xác vốn là mưu kế của loài người dùng để ngăn cản ý định của Đức Chúa Trời Sáng Thế Ký 3:19