Tìm kiếm

Tra Từ

XE

 

Dùng xe để đi Sáng thế 46:29

Dùng xe trong cơn chiến tranh 1 Các vua 20:25

Hình trạng bánh xe 1 Các vua 7:33

Xe có khi kéo bởi:

Ngựa 2 Các vua 10:2; Nhã ca 1:9; Mi-chê 1:13

Lừa và lạc đà Ê-sai 21:7

Giá xe trong đời Sa-lô-môn 1 Các vua 10:29

Thường dùng người đánh xe 1 Các vua 22:34; 2 Sử ký 18:33

Có khi chủ đánh xe 2 Các vua 9:16, 20

Có khi người ta đánh xe cách gấp rút hung hăng 2 Các vua 9:20; Ê-sai 5:28; Giê-rê-mi 4:13

Tiếng xe chạy ầm ầm Na-hum 3:2

Nói về tiếng xe chạy 2 Các vua 7:6; Giô-ên 2:5; Na-hum 3:2; Khải huyền 9:9

Vua Đa-vít đoạt xe địch quân về nước Y-sơ-ra-ên 2 Sa-mu-ên 8:4

Vua Sa-lô-môn tăng nhiều số xe 1 Các vua 10:26

Ê-díp-tô xuất cảng nhiều xe 1 Các vua 10:28-29

Xe dùng vào cơn chiến tranh:

Bằng sắt Giô-suê 17:16; Các quan xét 1:19

Bằng gang thép Na-hum 2:3

Do chiến binh cỡi Xuất Ê-díp-tô 14:7; 1 Các vua 16:9

Để đánh ở đất bằng Các quan xét 1:19; 1 Các vua 20:23-25

Để ở trong thành để xe cộ 1 Các vua 9:19; 10:26

Thường dùng xe binh để giao chiến cùng thù nghịch 1 Các vua 20:25

Thường dùng xe để đuổi theo quân thù Xuất Ê-díp-tô 14:9; 2 Sa-mu-ên 1:6

Các dân dùng xe trong chiến tranh là:

Dân Ê-díp-tô Xuất Ê-díp-tô 14:7; 2 Các vua 18:24

Dân Ca-na-an Giô-suê 17:16; Các quan xét 4:3

Dân Phi-li-tin 1 Sa-mu-ên 13:5

Dân Sy-ri 2 Sa-mu-ên 10:18; 1 Các vua 20:1

Dân A-sy-ri 2 Các vua 19:23

Dân Ê-thi-ô-bi 2 Sử ký 14:9; 16:8

Dân Ba-by-lôn Ê-xê-chiên 23:24; 26:7

Dân Giu-đa 2 Các vua 8:21; 10:2

Các vua dùng xe đi đánh giặc 1 Các vua 22:35

Các vua dùng xe lánh nạn 1 Các vua 12:18; 18:44

Người có quyền thế hay cỡi xe Sáng thế 41:43; 2 Các vua 5:9, 21; Giê-rê-mi 17:25; Công vụ 8:28

Lắm khi có quân kỵ chạy trước xe 1 Sa-mu-ên 8:11; 2 Sa-mu-ên 15:1; 1 Các vua 1:5

Cũng dâng xe cho mặt trời 2 Các vua 23:11

Dân Giu-đa bị cáo trách vì:

Tăng số xe nhiều Ê-sai 2:7

Nhờ cậy nơi xe Ê-sai 22:18; 31:1

Xe cướp lấy trong cơn chiến tranh thường bị tiêu diệt Giô-suê 11:6, 9; Giê-rê-mi 51:21; Mi-chê 5:9; Na-hum 2:13

Xe làm ví dụ về:

Đám mây Thi thiên 104:3

Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời Ê-sai 66:15

Thiên sứ 2 Các vua 6:16-17Thi thiên 68:17

Tiên tri 2 Các vua 2:12; 13:14

Tình yêu thương Christ đối với Hội Thánh Nhã ca 6:12

Ê-li được tiếp lên trời trong xe bằng lửa 2 Các vua 2:11