Tìm kiếm

Tra Từ

XA VỌNG, Sự

 

Đức Chúa Trời định sự xa vọng là tội Sáng Thế Ký 11:7; Châm Ngôn 25:27; Rô-ma 12:16

Jêsus Christ định sự xa vọng là tội Ma-thi-ơ 18:1, 3-4; 20:26-27; 23:11-12; Mác 9:33-35; Lu-ca 9:46-48; 14:8-11; 18:14; 22:24-27

Sự xa vọng sanh ra:

Sự tranh đấu Gia-cơ 4:1-2

Sự kiêu ngạo Ha 2:5

Sự tham lợi Ha 2:8-9

Hung bạo Ha 2:12

Sự xa vọng hư không, rất chóng qua Gióp 24:24; Thi Thiên 49:10, 12, 16-18; Truyền Đạo 2:9-11

Tín đồ thật không có lòng xa vọng Thi Thiên 131:1-2

Sự hình phạt kẻ có lòng xa vọng Châm Ngôn 17:19; Ê-sai 14:12-15; Ê-xê-chiên 31:10-11; Áp-đia 1:3-4

Gương chứng về kẻ xa vọng:

A-đam và Ê-va Sáng Thế Ký 3:5-6

Các kẻ xây tháp Ba-bên Sáng Thế Ký 11:4

Mi-ri-am và A-rôn Dân Số Ký 12:2

Bọn Cô-rê Dân Số Ký 16:3

Áp-sa-lôm 2Sa-mu-ên 15:4, 10; 18:18

A-đô-ni-gia 1Các vua 1:5

San-chê-ríp 2Các vua 19:23

Sép-na Ê-sai 22:15-16

Con trai Xê-bê-đê Ma-thi-ơ 20:20-21

Antichrist 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:4

Đi-ô-trép 3Giăng 1:9