Tìm kiếm

Tra Từ

VƯỜN NHO

 

Từ xưa người ta đã trồng vườn nho Sáng Thế Ký 9:20

Mục đích về việc trồng vườn nho Thi Thiên 107:37; 1Cô-rinh-tô 9:7

Vườn nho thường có vách tường hay hàng rào ở chung quanh Dân Số Ký 22:24; Châm Ngôn 24:31; Ê-sai 5:2, 5

Vườn nho có lều để canh giữ Ê-sai 1:8

Vườn nho có hầm ép rượu Ê-sai 5:2; Ma-thi-ơ 21:33

Người ta cất bỏ các hòn đá khỏi vườn nho Ê-sai 5:2

Luật về vườn nho:

Chớ trồng vườn nho có hai thứ con giâm Phục truyền 22:9

Năm sa-bát không nên làm vườn nho Xuất Ê-díp-tô 23:11; Lê-vi Ký 25:4

Chớ hái trái vườn nho tự nhiên sanh năm Sa-bát và năm Hân hỉ Lê-vi Ký 25:5, 11

Hễ ai làm hại vườn nho phải bồi thường Xuất Ê-díp-tô 22:5

Người ta vào vườn nho của ai có phép hái trái ăn, nhưng không được phép đem đi Phục truyền 23:24

Trái sót của vườn nho thì khách lạ, v.v...được phép mót Lê-vi Ký 19:10; Phục truyền 24:21

Không nên ăn trái của ba mùa đầu của vườn mới Lê-vi Ký 19:23

Trái của năm thứ tư được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời Lê-vi Ký 19:24

Đến năm thứ năm của vườn nho mới, chủ mới được phép ăn trái Lê-vi Ký 19:25

Kẻ trồng vườn nho mà chưa đươc ăn trái, chớ nên đi chiến tranh Phục truyền 20:6

Chủ vườn nho lắm khi cho kẻ trồng vườn mướn Ma-thi-ơ 21:33

Kẻ mướn vườn hay trả tiền thuê bằng một phần hoa lợi Ma-thi-ơ 21:34

Trong cơn đói kém lắm khi người ta cầm vườn nho lấy đồ ăn Nê-hê-mi 5:3-4

Tiền hoa lợi trồng rẽ vườn nho của Sa-lô-môn Nhã Ca 8:11

Đánh giá vườn nho Ê-sai 7:23

Tiền hoa lợi của vườn nho Sa-lô-môn Nhã Ca 8:12

Người nghèo khổ thường làm công trồng vườn nho 2Các vua 25:12; Ê-sai 61:5

Người nhà cũng làm việc trồng vườn nho Nhã Ca 1:6; Ma-thi-ơ 21:28-30

Cách mướn trả tiền công cho kẻ làm công trồng vườn nho Ma-thi-ơ 20:1-2

Các vua Y-sơ-ra-ên có lập những người đốc công để coi việc vườn nho 1Sử Ký 27:27

Mùa hái vườn nho:

Vốn một kỳ rất vui mừng Ê-sai 16:10

Có khi kéo dài đến mùa gieo mạ Lê-vi Ký 26:5

Mất mùa vườn nho vốn một tai họa lớn Ê-sai 16:9-10

Có khi người ta làm thơ ca tụng vườn nho Ê-sai 27:2

Hoa lợi của vườn nho lắm khi bị thù nghịch phá hại Giê-rê-mi 48:32

Sâu bọ thường ăn phá vườn nho Phục truyền 28:39; A-mốt 4:9

Có mùa vườn nho chỉ được ít rượu Ê-sai 5:10; A-mốt 1:9, 11

Kẻ ác trồng vườn nho nhưng không được uống rượu A-mốt 5:11; Sô-phô-ni 1:13

Dân Rê-cáp không được phép trồng vườn nho Giê-rê-mi 35:7-9

Kẻ biếng nhác bỏ vườn nho mình mọc đầy tật lê và gai gốc Châm Ngôn 24:30-31

Vườn nho làm ví dụ về:

Nhà Y-sơ-ra-ên Ê-sai 5:7; 27:2-6; Giê-rê-mi 12:10; Ma-thi-ơ 21:28

Sự tai họa lớn (mất mùa nho) Ê-sai 32:10

Kẻ được lựa chọn (Sự mót trái nho) Ê-sai 24:13