VUI MỪNG TRONG ĐỨC CHÚA TRỜI, Sự

 

Phải vui mừng trong Đức Chúa Trời Thi Thiên 37:4

Sự hòa thuận kết quả vui mừng trong Đức Chúa Trời Gióp 22:21, 26

Giữ ngày sa-bát kết quả vui mừng trong Đức Chúa Trời Ê-sai 58:13-14

Thánh đồ nhờ sự:

Giao thông cùng Đức Chúa Trời mà được sự vui mừng trong Đức Chúa Trời Nhã Ca 2:3

Luật pháp mà đươc sự vui mừng trong Đức Chúa Trời Thi Thiên 1:2; 119:24, 35

Nhơn từ của Đức Chúa Trời mà được sự vui mừng trong Đức Chúa Trời Nê-hê-mi 9:25

An ủi của Đức Chúa Trời mà được sự vui mừng trong Đức Chúa Trời Thi Thiên 94:19

Kẻ giả hình:

Giả bộ vui mừng trong Đức Chúa Trời Ê-sai 58:2

Trong lòng khinh bỉ sự vui mừng trong Đức Chúa Trời Gióp 27:10; Giê-rê-mi 6:10

Lời hứa cho kẻ vui mừng trong Đức Chúa Trời Thi Thiên 37:4

Kẻ vui mừng trong Đức Chúa Trời có phước Thi Thiên 112:1