Tìm kiếm

Tra Từ

VUI CHƠI CỦA ĐỜI, Sự

 

Sự vui chơi của đời thuộc về các việc xác thịt Ga-la-ti 5:19-21

Sự vui chơi của đời chóng qua Gióp 21:12-13; Hê-bơ-rơ 11:25; 1 Giăng 2:17

Sự vui chơi của đời đều là hư không cả Truyền đạo 2:11

Sự vui chơi của đời làm cho lời Chúa trong lòng người ta bị nghẹt ngòi Lu-ca 8:14

Sự vui chơi của đời thuộc về cuộc thờ hình tượng Xuất Ê-díp-tô 32:4, 6, 19 và ICô 10:7; Các quan xét 16:23-25

Sự vui chơi của đời dẫn đến:

Sự lìa bỏ Đức Chúa Trời Gióp 21:12, 15

Sự nghèo khó Châm ngôn 21:17

Sự không đếm xỉa đến công việc và sự đoán xét của Đức Chúa Trời Ê-sai 5:12; A-mốt 6:1-6

Sự phạm tội càng nặng hơn Gióp 1:5; Ma-thi-ơ 14:6-8

Sự phạm tội càng nặng hơn Gióp 1:5; Ma-thi-ơ 14:6-8

Sự kết cuộc sầu não Châm ngôn 14:13

Hễ ai tìm sự vui chơi của đời chỉ gặp sự hư không Truyền đạo 2:1, 8-11

Sự buông theo sự vui chơi của đời là:

Dấu hiệu của sự ngu muội Truyền đạo 7:4

Đặc tánh của kẻ ác Ê-sai 47:8; Ê-phê-sô 4:17, 19; 2 Ti-mô-thê 3:4; Tít 3:3; 1 Phi-e-rơ 4:3

Chứng cớ về sự chết thuộc linh 1 Ti-mô-thê 5:6

Có khi sanh ra bởi sự lạm dụng của cải Gia-cơ 5:1, 5

Kiêng kỵ sự vui chơi của đời là khôn ngoan Truyền đạo 7:2-3

Tín đồ đầu tiên kiêng kỵ sự vui chơi của đời 1 Phi-e-rơ 4:2-3

Kẻ ác coi sự kiêng kỵ sự vui chơi của đời là quái lạ 1 Phi-e-rơ 4:4

Đức Chúa Trời cáo trách kẻ buông theo sự vui chơi của đời Ê-sai 5:11-12

Kẻ ham sự vui chơi của đời bị phạt Truyền đạo 11:9; 2 Phi-e-rơ 2:13

Gương chứng kẻ chối bỏ sự vui chơi của đời: Môi-se Hê-bơ-rơ 11:25