VỢ, NGƯỜI

 

Bổn phận người vợ đối với chồng là:

Phải thương yêu chồng Tít 2:4

Phải kính trọng chồng 1Cô-rinh-tô 7:3-5, 39

Vâng phục chồng Sáng Thế Ký 3:16; 1Cô-rinh-tô 14:34; Ê-phê-sô 5:22, 24; Cô-lô-se 3:18; 1Ti-mô-thê 2:11-12; Tít 2:5; 1Phi-e-rơ 3:1

Ở với chồng suốt đời Rô-ma 7:2-3; 1Cô-rinh-tô 7:10, 39

Người vợ không nên giồi mình bằng những trang sức bề ngoài 1Ti-mô-thê 2:9; 1Phi-e-rơ 3:3

Người vợ phải giồi mình bằng:

Đức hạnh 1Ti-mô-thê 2:9

Tâm thần dịu dàng im lặng 1Phi-e-rơ 3:4

Công việc lành 1Ti-mô-thê 2:10

Gương tiết hạnh của nữ tín đồ Tít 2:4-5

Người vợ hiền đức vốn:

Một sự ban cho của Đức Chúa Trời Châm Ngôn 19:14

Một phước của ân điển Đức Chúa Trời cho người chồng Châm Ngôn 18:22

Mão triều thiên cho chồng Châm Ngôn 12:4

Làm ích lợi cho chồng Châm Ngôn 31:12

Làm vẻ vang cho chồng Châm Ngôn 31:23

Được lòng chồng tin cậy Châm Ngôn 31:11

Được chồng ngợi khen Châm Ngôn 31:28-29

Siêng năng khôn khéo Châm Ngôn 31:13-27

Cứu giúp kẻ nghèo khó Châm Ngôn 31:20

Khôn ngoan, phép tắc Châm Ngôn 31:26

Người vợ của kẻ truyền đạo phải làm gương cho kẻ khác 1Ti-mô-thê 3:11

Bổn phận người vợ đối với chồng chưa tin 1Cô-rinh-tô 7:13-14, 16; 1Phi-e-rơ 3:1-2

Người vợ phải nín lặng trong đám hội 1Cô-rinh-tô 14:34-35; 1Ti-mô-thê 2:12

Người vợ phải nhờ chồng dạy lẽ đạo cho mình ở nhà 1Cô-rinh-tô 14:35

Đờn bà góa còn trẻ tuổi phải cải giá 1Cô-rinh-tô 7:8-9; 1Ti-mô-thê 5:14

Gương chứng về người vợ hiền đức:

A-bi-ga-in 1Sa-mu-ên 25:3

Ê-li-sa-bét Lu-ca 1:5-6

Sa-ra 1Phi-e-rơ 3:6

Gương chứng về người vợ ác nghiệt:

Vợ của Sam-sôn Các Quan Xét 14:15-17

Đa-li-la Các Quan Xét 16:4-6

Mi-canh 2Sa-mu-ên 6:16

Giê-sa-bên 1Các vua 21:25

Xê-rết Ê-xơ-tê 5:14

Vợ của Gióp Gióp 2:9

Hê-rô-đia Ma-thi-ơ 14:3, 8; Mác 6:17-19

Sa-phi-ra Công vụ 5:1-2