Tìm kiếm

Tra Từ

VINH HIỂN TỐI CAO CỦA HỘI THÁNH, Sự

 

Sự vinh hiển tối cao của Hội Thánh do:

Đức Chúa Trời ban cho Ê-sai 28:5

Jêsus Christ ban cho Ê-sai 60:1; Lu-ca 2:34

Sự yêu chuộng của Đức Chúa Trời Ê-sai 43:4

Đức Chúa Trời ái mộ sự vinh hiển tối cao của Hội Thánh Thi Thiên 45:11; Ê-sai 62:3-5

Thánh đồ lấy làm vui sướng vì sự vinh hiển tối cao của Hội Thánh Ê-sai 66:11

Căn nguyên của sự vinh hiển tối cao của Hội Thánh như sau nầy:

Hội Thánh là chỗ thờ phượng Đức Chúa Trời Thi Thiên 96:6

Hội Thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời 1Cô-rinh-tô 3:16-17; Ê-phê-sô 2:21-22

Hội Thánh là thân thể của Christ Ê-phê-sô 1:22-23

Hội Thánh là tân phụ của Christ Thi Thiên 45:13-14; Khải Huyền 19:7-8; 21:2

Hội Thánh được Đức Chúa Trời lập vững bền Thi Thiên 48:8; Ê-sai 2:2; 33:20

Hội Thánh rất đẹp đẽ Thi Thiên 48:2

Hội Thánh có tánh đạo đức Nhã Ca 2:14

Hội Thánh toàn vẹn Thi Thiên 50:2

Thuộc viên Hội Thánh đều là công bình (công nghĩa) Ê-sai 60:21; Khải Huyền 19:8

Hội Thánh có các đồn lũy gìn giữ Thi Thiên 48:12-13

Hội Thánh được nên thánh Ê-phê-sô 5:26-27

Sự vinh hiển tối cao của Hội Thánh thêm lên khi số thuộc viên thêm nhiều Ê-sai 49:18; 60:4-14

Sự vinh hiển tối cao của Hội Thánh dư dật Ê-sai 66:11

Tội lỗi khiến cho sự vinh hiển tối cao của Hội Thánh bị phai mất Ca Thương 2:14-15