Tìm kiếm

Tra Từ

VÍ SÁNH NGƯỜI ÁC NHƯ

 

Bạc bị bỏ Giê-rê-mi 6:30

Bò cạp Ê-xê-chiên 2:6

Biển động Ê-sai 57:20

Bò đực Ba-san Thi Thiên 22:12

Bụi bị gió cuộn Thi Thiên 83:13

Cá xấu bị ném bỏ đi Ma-thi-ơ 13:48

Cái áo bị sâu cắn rách Ê-sai 50:9

Cáu cặn của bạc Ê-xê-chiên 22:18-19; Thi Thiên 119:119

Cây tàn hai lần chết Giu-đe 1:12

Cây xấu Ma-thi-ơ 3:10; 7:18; 12:33; Lu-ca 3:9; 6:43

Cây thạch thảo trong sa-mạc Giê-rê-mi 17:6

Cây thông khô lá Ê-sai 1:30

Cây xanh tươi Thi Thiên 37:35

Con dê Ma-thi-ơ 25:32

Con trẻ ngồi giữa chợ Ma-thi-ơ 11:16; Lu-ca 7:32

Cỏ khô Thi Thiên 37:2

Cỏ nơi nóc nhà 2Các vua 19:26; Thi Thiên 129:6; Ê-sai 37:27

Cỏ xanh 2Các vua 19:26; Thi Thiên 37:2; 92:7; Ê-sai 37:27

Cỏ xanh 2Các vua 19:26; Thi Thiên 37:2; 92:7; Ê-sai 37:27

Cỏ lùng Ma-thi-ơ 13:39

Chó câm và mê ăn Ê-sai 56:10-11

Dị tượng ban đêm Gióp 20:8

Đám mây bị gió đưa đi 2Phi-e-rơ 2:17

Đám mây không nước Giu-đe 1:12

Đất đá sỏi Ma-thi-ơ 13:5; Mác 4:5; Lu-ca 8:6

Đồ gốm bọc vàng bạc pha Châm Ngôn 26:23

Đồng, sắt và chì Giê-rê-mi 6:28; Ê-xê-chiên 22:18

Gai gốc 2Sa-mu-ên 23:6; Ê-sai 55:13 Ê-xê-chiên 2:6; Mi-chê 7:4; Na-hum 1:10

Heo Ma-thi-ơ 7:6; 2Phi-e-rơ 2:22

Kẻ đui mù Ê-sai 56:10; Sô-phô-ni 1:17; Ma-thi-ơ 15:14

Khói Thi Thiên 68:2; Châm Ngôn 10:26; Ê-sai 65:5; Ô-sê 13:3

Loài rắn Thi Thiên 58:4; 140:3; Ma-thi-ơ 23:33

Lò lửa bừng Thi Thiên 21:9; Ô-sê 7:4

Loài chó Thi Thiên 22:16; Châm Ngôn 26:11; Ma-thi-ơ 7:6; Phi-líp 3:2; 2Phi-e-rơ 2:22

Lúa mì héo trước khi thành thực 2Các vua 19:26

Mây ban mai Ô-sê 13:3

Móc buổi sáng tan đi Ô-sê 13:3

Mồ mả tô trắng bề ngoài Ma-thi-ơ 23:27; Lu-ca 11:44

Muông sói Ê-xê-chiên 22:27; Sô-phô-ni 3:3; Ma-thi-ơ 7:15; Công vụ 20:29

Ngọn lửa gai Thi Thiên 118:12; Ê-sai 33:12

Ngôi sao đi lạc Giu-đe 1:13

Người dại cất nhà mình trên cát Ma-thi-ơ 7:26

Ngựa xông vào trận Giê-rê-mi 8:6

Ngựa mập chạy lùng Giê-rê-mi 5:8

Nhánh cây thúi Ê-sai 14:19

Rắn hổ mang điếc lấp tai lại Thi Thiên 58:4

Rơm rạ Gióp 21:18; Thi Thiên 83:13; Ê-sai 5:24; Giê-rê-mi 13:24; Ma-la-chi 4:1

Sáp tan chảy Thi Thiên 68:2

Suối không nước 2Phi-e-rơ 2:17

Sóng cuồng Giu-đe 1:13

Sư tử gầm hét Thi Thiên 17:12; Châm Ngôn 28:15; Sô-phô-ni 3:3

Thây chết bị giày đạp dưới chân Ê-sai 14:19

Thú vật vô tri Thi Thiên 49:12; Tít 1:12; 2Phi-e-rơ 2:12; Giu-đe 1:10

Trái vả xấu Giê-rê-mi 24:8

Trấu và rơm rác bị gió thổi đi Gióp 21:18; Thi Thiên 1:4; 35:5; Ê-sai 5:24; Ô-sê 13:3; Ma-thi-ơ 3:12

Tro bụi dày đạp dưới chân Ma-la-chi 4:3

Vườn không nước Ê-sai 1:30