Tìm kiếm

Tra Từ

VÍ DỤ TRONG CỰU ƯỚC

 

Các cây cối đều hiệp lại xức dầu cho một vua cai trị chúng nó Các Quan Xét 9:7-15

Vật ngọt từ giống mạnh mà ra Các Quan Xét 14:14, 18

Con chiên con của người nghèo 2Sa-mu-ên 12:1-4

Ân xá cho kẻ giết người 2Sa-mu-ên 14:4-11

Phu tù trốn thoát 1Các vua 20:35-40

Cây gai và cây hương nam 2Các vua 14:9

Nho sanh trái hoang Ê-sai 5:1-6

Cái bình gốm Giê-rê-mi 18:1-6

Người dọn ở nhà khác Ê-xê-chiên 12:3-15

Cây nho trong các cây rừng Ê-xê-chiên 15:1-8

Con chim ưng lớn Ê-xê-chiên 17:2-10

Sư tử cái và sư tử con Ê-xê-chiên 19:1-9

Hai chị em Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba Ê-xê-chiên 23:2-49

Nồi nước sôi Ê-xê-chiên 24:3-12