Tìm kiếm

Tra Từ

VÍ DỤ CỦA JÊSUS-CHRIST

 

Hàng thứ nhứt:

Người bạn hữu khuấy rối Lu-ca 11:5-8

Người chăn chiên hiền lành Giăng 10:1-6

Người Sa-ma-ri nhơn lành Lu-ca 10:30-37

Con chiên lạc Ma-thi-ơ 18:12-14; Lu-ca 15:3-7

Gốc nho và nhánh nho Giăng 15:1-6

Đầy tớ không thương xót Ma-thi-ơ 18:23-35

Hai đứa con trai Ma-thi-ơ 21:28-31

Mười người nữ đồng trinh Ma-thi-ơ 25:1-12

Đồng bạc mất tìm lại được Lu-ca 15:8-10

Con trai phá của Lu-ca 15:11-32

Người quản gia bất trung Lu-ca 16:1-8

Tiệc cưới Ma-thi-ơ 22:2-14

Đầy tớ trung tín và đầy tớ ác Ma-thi-ơ 24:45-51; Lu-ca 12:42-48

Cây vả dưng Lu-ca 13:6-9

Tay lưới thả xuống biển Ma-thi-ơ 13:47-50

Bữa tiệc lớn Lu-ca 14:16-24

Cỏ lùng Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43

La-xa-rơ và người giàu xấu nết Lu-ca 16:19-31

Nhà cất trên hòn đá v.v... Ma-thi-ơ 7:24, 27

Bọn ác trồng nho Ma-thi-ơ 21:33-41; Mác 12:1-9; Lu-ca 20:9-16

Người làm công trong vườn nho Ma-thi-ơ 20:1-15

Người Pha-ri-si và người thâu thuế Lu-ca 18:9-14

Hột châu quí giá Ma-thi-ơ 13:45-46

Những chỗ cao nhứt trong bữa tiệc Lu-ca 14:7-10

Người giàu dại Lu-ca 12:16-21

Người gieo giống Ma-thi-ơ 13:3-23; Mác 4:2-20; Lu-ca 8:4-15

Người đầy tớ ở ngoài đồng về Lu-ca 17:7-9

Những ta-lâng bạc Ma-thi-ơ 25:14-30; Lu-ca 19:12-27

Của báu chôn trong ruộng Ma-thi-ơ 13:44

Người đờn bà góa khuấy rối Lu-ca 18:1-5

Hàng thứ hai:

Các bạn hữu của người chồng Ma-thi-ơ 9:15; Mác 2:19-20; Lu-ca 5:34-35

Khí sắc của trời đất Ma-thi-ơ 16:2-3; Lu-ca 12:54-57

Cây và trái Ma-thi-ơ 7:16-20; 12:33; Lu-ca 6:43-44

Người đui dẫn người mù Ma-thi-ơ 15:14; Lu-ca 6:39

Chiên và dê Ma-thi-ơ 25:32-33

Người muốn xây tháp Lu-ca 14:28-30

Chủ nợ và người mắc nợ Lu-ca 7:41-43

Miếng nỉ mới và cái áo cũ Ma-thi-ơ 9:16; Mác 2:21; Lu-ca 5:36

Tà ma trở về chốn cũ Ma-thi-ơ 12:43-45; Lu-ca 11:24-26

Cây vả nhành non lá mới đâm Ma-thi-ơ 24:32; Mác 13:28; Lu-ca 21:29-30

Người đi đường xa Mác 13:34-37

Người mạnh sức Mác 12:29; Mác 3:27; Lu-ca 11:21-22

Cây đèn soi sáng Ma-thi-ơ 5:15; Mác 4:21; Lu-ca 8:16; 11:33

Men Ma-thi-ơ 13:33; Lu-ca 13:21

Một nhà hay một nước chia xé nhau Ma-thi-ơ 12:25; Mác 3:24-25; Lu-ca 11:17

Rượu mới và cái bầu cũ Ma-thi-ơ 9:17; Mác 2:22; Lu-ca 5:37-38

Loài chim và hoa huệ Ma-thi-ơ 6:26-30; Lu-ca 12:24-28

Giảng hòa với kẻ thù nghịch Ma-thi-ơ 5:25-26; Lu-ca 12:58-59

Tình cha con Ma-thi-ơ 7:6-11; Lu-ca 11:11-13

Người chủ nhà tỉnh thức Ma-thi-ơ 24:43; Lu-ca 12:39

Cửa hẹp Ma-thi-ơ 7:13-14; Lu-ca 13:24-28

Cây đà và cái rác Ma-thi-ơ 7:3-5; Lu-ca 6:41-42

Một ông vua đi đánh trận Lu-ca 14:31-32

Chất mặn của muối Ma-thi-ơ 5:13; Mác 9:50-51; Lu-ca 14:34-35

Hột cải Ma-thi-ơ 13:31-32; Mác 4:31-32; Lu-ca 13:19

Đầy tớ tỉnh thức đợi chủ trở về Lu-ca 12:36-38

Giống nẩy chồi mọc lên mà không ai ngờ Mác 4:26-29