Tìm kiếm

Tra Từ

VÀNG

 

Tìm được vàng trong đất Gióp 28:1-6

Có nhiều vàng trong các xứ:

Ha-vi-la Sáng thế 2:11

Ô-phia 1 Các vua 9:28; Ê-sai 60:6

Phát-va-im 2 Sử ký 3:6

Vàng thuộc về Đức Chúa Trời Giô-ên 3:5; A-mốt 2:8

Tả vẽ vàng là:

Xanh Thi thiên 68:13

Có thể căng ra được Xuất Ê-díp-tô 39:3; 1 Các vua 10:16-17

Có thể đúc ra hình nầy tượng nọ Xuất Ê-díp-tô 32:3-4; Châm ngôn 17:3

Quí báu Exơ 8:27; Ê-sai 13:12

Cao giá Gióp 28:15-16

Càng ròng giá càng cao Gióp 28:19; Thi thiên 19:10; 21:3; Châm ngôn 3:14

Vàng luyện sạch trong lửa Xa-cha-ri 13:9; 1 Phi-e-rơ 1:7

Nghề thợ vàng Nê-hê-mi 3:8; Ê-sai 40:19

Đồ vàng cũng một thứ hàng hóa Ê-xê-chiên 27:22

Thánh tổ đều giàu vàng Sáng thế 13:2

Sa-lô-môn cho nhập cảng nhiều vàng 1 Các vua 9:11, 28; 10:11

Trong đời Sa-lô-môn vàng dư dật 2 Sử ký 1:15

Vàng dâng cho đền tạm Xuất Ê-díp-tô 35:22

Vàng dâng cho đền thờ 1 Sử ký 22:14; 29:4, 7

Thường dùng vàng làm tiền tệ Ma-thi-ơ 10:9; Công vụ 3:6

Áo lễ của thầy tế lễ và vua trang điểm bằng vàng Xuất Ê-díp-tô 28:4-14; Thi thiên 28:4-6; Thi thiên 45:9, 13

Có dùng vàng để:

Bọc gỗ của đền tạm Xuất Ê-díp-tô 36:38

Bọc đền thờ 1 Các vua 6:21-22

Bọc tượng chê-ru-bin trong đền thờ 2 Sử ký 3:10

Bọc hòm giao ước Xuất Ê-díp-tô 25:11-13

Phủ đất nền đền thờ 1 Các vua 6:30

Bọc ngai của Sa-lô-môn 1 Các vua 10:18

Làm nắp thi ân và tượng chê-ru-bin Xuất Ê-díp-tô 25:17-18

Làm chân đèn Xuất Ê-díp-tô 25:31; 2 Sử ký 4:7, 20

Làm các đồ thánh Xuất Ê-díp-tô 25:29, 38; 2 Sử ký 4:19-22

Làm mão triều thiên 2 Sa-mu-ên 12:30; Thi thiên 21:3

Làm phủ việt vua Ê-xơ-tê 4:11

Làm vòng Sáng thế 41:42; Các quan xét 8:24, 26; Dân số 5:29

Làm nhẫn Gia-cơ 2:2

Làm đồ trang sức Giê-rê-mi 4:30

Làm thuẫn 2 Sa-mu-ên 8:7; 1 Các vua 10:16-17

Làm chén và khí dụng 1 Các vua 10:21; Ê-xơ-tê 1:7

Đúc thần tượng Xuất Ê-díp-tô 20:23; Thi thiên 115:4; Đa-ni-ên 5:4

Làm giường sập Ê-xơ-tê 1:6

Làm bệ ngai vua 2 Sử ký 9:18

Thường định giá vàng theo cân 1 Sử ký 28:14

Thường dâng lễ vật bằng vàng 1 Các vua 15:19; Ma-thi-ơ 2:11

Lắm khi bắt người ta phải tiến cống vàng 1 Các vua 20:3, 5; 2 Các vua 23:33, 35

Vàng cướp lấy trong lúc chiến tranh dâng cho Đức Chúa Trời Giô-suê 6:19; 2 Sa-mu-ên 8:11; 1 Các vua 15:15

Vua dân Y-sơ-ra-ên chẳng nên thâu góp nhiều vàng Phục truyền 17:17

Đức Chúa Trời trách dân Giu-đa vì thâu chứa nhiều vàng Ê-sai 2:7

Sự thâu chứa nhiều vàng chỉ hư không Truyền đạo 2:8, 11

Vàng có thể:

Lu mờ Ca thương 4:1

Ten rét Gia-cơ 5:3

Vàng ví dụ và hình bóng về:

Thánh đồ sau khi trải qua cơn hoạn nạn thử thách Gióp 23:10

Đức tin chịu thử rèn 1 Phi-e-rơ 1:7

Đạo ân điển Khải huyền 3:18

Chánh giáo ICô 3:12

Đế quốc Ba-by-lôn Đa-ni-ên 2:38