Tìm kiếm

Tra Từ

U-RIM VÀ THU-MIM

 

U-rim và Thu-mim gắn vào bảng đeo ngực của thầy tế lễ thượng phẩm Xuất Ê-díp-tô 28:30; Lê-vi 8:8

Có khi nhờ u-rim và thu-mim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời Dân số 27:21

Những cơ hội người ta nhờ u-rim và thu-mim để cầu hỏi Đức Chúa Trời Các quan xét 1:1; 20:18, 28; 1 Sa-mu-ên 23:9-11; 30:7-8

Có khi cầu hỏi mà Đức Chúa Trời không trả lời vì kẻ dùng u-rim và thu-mim có tội Exơ 2:63; Nê-hê-mi 7:65

U-rim và thu-mim làm ví dụ về sự sáng và sự toàn vẹn của Christ là Thầy tế lễ thượng phẩm chánh thức Phục truyền 33:8 cũng xem Giăng 1:4, 9, 17; Cô-lô-se 2:3