Tìm kiếm

Tra Từ

TRŨNG

 

Trũng là chỗ đất ở giữa hai hòn núi 1Sa-mu-ên 17:3

Trũng gọi là:

Xứ thấp Phục truyền 1:7

Trũng Sáng Thế Ký 14:17; 2Sa-mu-ên 18:18

Trũng màu mỡ Ê-sai 28:1, 4

Trũng gớm ghê Gióp 30:6

Suối phun ra trong trũng để tưới nó Thi Thiên 104:8, 10

Trong xứ Ca-na-an có nhiều trũng Phục truyền 11:11

Trũng có nhiều:

Khe, suối Phục truyền 8:7; Ê-sai 41:18

Hang đá và hòn đá Gióp 30:6; Ê-sai 57:5

Cây cối 1Các vua 10:27 (đồng bằng tức trũng)

Bông huệ Nhã Ca 2:1

Con quạ Châm Ngôn 30:17

Bò câu Ê-xê-chiên 7:16

Trũng xứ Ca-na-an được khai phá và màu mỡ 1Sa-mu-ên 6:13; Thi Thiên 65:13

Lắm khi người ta làm lễ gớm ghiếc tại nơi trũng để thờ tà thần Ê-sai 57:5

Bái vật giáo tin trũng có thần đặc biệt làm chủ 1Các vua 20:23, 28

Dân Y-sơ-ra-ên không đuổi được dân Ca-na-an trong trũng Các Quan Xét 1:19

Trũng lắm khi là nơi chiến trận lớn Các Quan Xét 5:15; 7:8, 22; 1Sa-mu-ên 17:19

Những trũng Kinh Thánh nói đến là:

A-cô Giô-suê 7:24; Ê-sai 65:10; Ô-sê 2:15

A-gia-lôn Giô-suê 10:12

Ba-ca (trũng khóc lóc) Thi Thiên 84:6

Bê-ra-ca 2Sử Ký 20:26

Bô-kim Các Quan Xét 2:5

Của người qua lại Ê-xê-chiên 39:11

Díp-thách-Ên Giô-suê 19:14-27

Ê-la 1Sa-mu-ên 17:2; 21:9

Éch-côn Dân Số Ký 32:9; Phục truyền 1:24 (đèo và khe đây có lẽ là trũng)

Gát 2Sa-mu-ên 24:5

Ghê-ra Sáng Thế Ký 26:17

Ga-ba-ôn Ê-sai 28:21

Hếp-rôn Sáng Thế Ký 37:14

Hi-nôm hay là Tô-phết Giô-suê 18:16; 2Các vua 23:10; 2Sử Ký 28:3; Giê-rê-mi 7:32

Giô-sa-phát hay là Đoán định Giô-ên 3:2, 14

Giê-ri-cô Phục truyền 34:3

Gít-rê-ên Ô-sê 1:5

Kê-sít (Ê-méc Kê-sít, tức là trũng Kê-sít) Giô-suê 18:21

Li-ban Giô-suê 11:17

Mê-ghi-đô 2Sử Ký 35:22; Xa-cha-ri 12:11

Mô-áp, chỗ chôn Môi-se Phục truyền 34:6

Muối 2Sa-mu-ên 8:13

Rê-pha-im Giô-suê 15:8; 18:16; 2Sa-mu-ên 5:18; Ê-sai 17:5

Sa-ve, tức trũng Vua Sáng Thế Ký 14:17; 2Sa-mu-ên 18:18

Si-tim Giô-ên 3:18

Si-đim Sáng Thế Ký 14:3, 8

Sô-réc Các Quan Xét 16:4

Su-cốt Thi Thiên 60:6

Si-bô-im 1Sa-mu-ên 13:18

Thợ mộc 1Sử Ký 4:14

Xê-pha-ta 2Sử Ký 14:10

Xê-rết (đèo, tức trũng) Dân Số Ký 21:12

Đức Chúa Trời hăm làm cho trũng đầy xe cộ để đoán phạt dân Ê-sai 22:7

Những phép lạ can thiệp đến trũng là:

Mặt trăng ngừng lại trong trũng A-gia-lôn Giô-suê 10:12

Hầm hố trong trũng đầy nước 2Các vua 3:16-17

Nước trong trũng xem như máu cho dân Mô-áp 2Các vua 3:22-23

Trũng ví dụ về:

Hội Thánh của Christ Nhã Ca 6:11

Dân Y-sơ-ra-ên (trũng màu mỡ và tốt tươi) Dân Số Ký 24:6

Sự chết (trũng có bóng mù mịt) Thi Thiên 23:4

Cất sự ngăn trở Tin Lành (làm trũng được cao lên) Ê-sai 40:4; Lu-ca 3:5