Tìm kiếm

Tra Từ

TRỞ LẠI CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI, Sự

 

Sự trở lại cùng Đức Chúa Trời được nên bởi:

Đức Chúa Trời 1Các vua 18:37; Giăng 6:44; Công vụ 21:19

Jêsus Christ Công vụ 3:26; Rô-ma 15:18

Thánh Linh Châm Ngôn 1:23

Người ta nhờ ân điển mà được trở lại cùng Đức Chúa Trời Công vụ 11:21, 23

Sự trở lại cùng Đức Chúa Trời tiếp theo sự ăn năn Công vụ 3:19; 26:20

Đức Chúa Trời dùng:

Lời Kinh Thánh khiến người ta trở lại cùng Đức Chúa Trời Thi Thiên 19:7; Công vụ 8:35-39; 2Ti-mô-thê 3:16-17

Kẻ truyền đạo khiến người ta trở lại cùng Đức Chúa Trời Công vụ 26:16-18; 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:9

Sự tự xét mình để khiến mình trở lại cùng Đức Chúa Trời Thi Thiên 119:59; Ca Thương 3:40

Sự khốn khổ để khiến người ta trở lại cùng Đức Chúa Trời Thi Thiên 78:34

Khi tội nhơn trở lại cùng Đức Chúa Trời, vốn một cớ vui mừng cho Đức Chúa Trời Ê-xê-chiên 18:23; Lu-ca 15:32

Khi tội nhơn trở lại cùng Đức Chúa Trời vốn một cớ vui mừng cho tín đồ Công vụ 15:3; Ga-la-ti 1:23-24

Lời khuyên hãy trở lại cùng Đức Chúa Trời Châm Ngôn 1:23; Ê-sai 31:6; 55:7; Giê-rê-mi 3:7; Ê-xê-chiên 33:11

Lời hứa cho kẻ trở lại cùng Đức Chúa Trời Nê-hê-mi 1:9; Ê-sai 1:27; Giê-rê-mi 3:14; Ê-xê-chiên 18:27

Phải cầu xin Chúa đem mình trở lại cùng Đức Chúa Trời Thi Thiên 80:7; 85:4; Giê-rê-mi 31:18; Ca Thương 5:21

Hễ trở lại cùng Đức Chúa Trời phải có sự xưng tội và sự cầu nguyện cặp theo 1Các vua 8:35

Trễ nải về sự trở lại cùng Đức Chúa Trời rất nguy Thi Thiên 7:12; Giê-rê-mi 44:5, 11; Ê-xê-chiên 3:19

Tín đồ có trách nhiệm khiến kẻ vi phạm trở lại cùng Đức Chúa Trời Thi Thiên 51:13

Lời giục lòng mạnh mẽ cho kẻ dẫn người ta trở lại cùng Đức Chúa Trời Đa-ni-ên 12:3; Gia-cơ 5:19-20

Lời dự ngôn về dân ngoại bang sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời Ê-sai 2:2; 60:5; 66:12

Lời dự ngôn về dân Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời Ê-xê-chiên 36:25-27