Tìm kiếm

Tra Từ

TRỄ NẢI, Sự

 

Jêsus Christ trách móc sự trễ nải Lu-ca 9:59-62

Tín đồ không trễ nải Thi Thiên 27:8; 119:60

Chớ nên trễ nải mà:

Lắng tai nghe tiếng Đức Chúa Trời Thi Thiên 97:7-8Hê-bơ-rơ 3:7-8

Tìm kiếm Đức Chúa Trời Ê-sai 55:6

Làm sáng danh Đức Chúa Trời Giê-rê-mi 13:16

Giữ điều răn của Đức Chúa Trời Thi Thiên 119:60

Dâng của lễ cho Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 22:29

Làm trọn sự hứa nguyện với Đức Chúa Trời Phục truyền 23:21; Truyền Đạo 5:4

Phải tránh khỏi sự trễ nải vì:

Hiện nay là thì thuận tiện 2Cô-rinh-tô 6:2

Ngày nay là ngày dễ làm việc hơn các ngày khác Truyền Đạo 12:1

Ta không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì Châm Ngôn 27:1

Ví dụ về sự nguy hiểm cho kẻ trể nải Ma-thi-ơ 5:25; Lu-ca 13:25

Gương chứng của kẻ trễ nải:

Lót Sáng Thế Ký 19:6

Phê-lít Công vụ 24:25